نویسنده = جوادی مزده، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر ارتباط بین هموارسازی سود و سود آوری شرکت‌ها

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2 )، پاییز 1388، صفحه 1-8

دکتر حسین اعتمادی؛ محمدعلی جوادی مزده