نویسنده = نایب، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سودمندی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی ریسک بازار شرکتها در ایران

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 )، زمستان 1388، صفحه 39-55

دکتر فرزانه حیدرپور؛ مهدی نایب