نویسنده = مران جوری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی شیوه های نوین تولید در شرایط رقابتی: (مطالعه موردی تولید ناب و تولید چابک)

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 )، زمستان 1388، صفحه 27-37

مهدی مران جوری؛ راضیه علیخانی