نویسنده = جهانشاد، دکتر آزیتا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قابلیت شناسایی وگزارشگری درآمدهای شهرداری تهران با استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 )، زمستان 1388، صفحه 15-26

زهرا پورزمانی؛ دکتر آزیتا جهانشاد؛ مریم حصارکی