نویسنده = ایمانی برندق، دکتر محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و اهرم مالی با بازده سهام تعدیل شده براساس ریسک

دوره 1، پ شماره2(زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 75-89

دکتر قدرت اله طالب نیا؛ دکتر محمد ایمانی برندق؛ عسکر پور رضا