نویسنده = اسماعیلی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین بخشهای مختلف صورت جریان وجوه نقد باساختار سرمایه

دوره 1، پ شماره2(زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 45-56

دکتر فرزانه حیدرپور؛ حسن اسماعیلی