نویسنده = رهنمای رود پشتی، فریدون
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل موضوعی نشریات علمی‌–پژوهشی حوزه مالی و حسابداری در ایران و مقایسه با نشریه Finance آمریکا با مدل پانل دیتا

دوره 7، شماره 23، زمستان 1393، صفحه 31-42

فریدون رهنمای رود پشتی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی؛ مریم کاویان