نویسنده = بخردی نسب، وحید
تعداد مقالات: 1
1. نقش راهبری شرکتی در حسابداری مدیریت استراتژیک

دوره 12، شماره 41، تابستان 1398، صفحه 69-89

خدیجه ابراهیمی کهریزسنگی؛ وحید بخردی نسب