نویسنده = نعمت الهی، زعیمه
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد انتقادی و نقش آن در حسابداری

دوره 13، شماره 44، بهار 1399، صفحه 73-86

شکراله خواجوی؛ زعیمه نعمت الهی