نویسنده = رستم نژاد، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد همزمان تولید ناب و ERP:به سوی یک فرآیندپیاده سازی ناب مبتنی برERP

دوره 8، شماره 27، زمستان 1394، صفحه 87-103

عسگر پاک مرام؛ ابراهیم رستم نژاد