نویسنده = محمودی خاتمی، مرجان
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت افشا و پیامد اقتصادی اطلاعات حسابداری

دوره 9، شماره 31، زمستان 1395، صفحه 51-63

رویا دارابی؛ حسن چناری بوکت؛ مرجان محمودی خاتمی