نویسنده = طاهری، منصور
تعداد مقالات: 1
1. رکـود اقتصـادی و مدیریـت سـود

دوره 10، شماره 32، بهار 1396، صفحه 29-42

رافیک باغومیان؛ حجت محمدی؛ منصور طاهری