نویسنده = امیرحسینی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. گزارشگری مسئولیت اجتماعی،عملکرد مالی و مالکیت نهادی

دوره 9، شماره 28، بهار 1395، صفحه 55-66

زهرا امیرحسینی؛ معصومه قبادی