نویسنده = معطوفی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی عوامل اساسی موثر بر پذیرش و بکارگیری حسابداری ابری

دوره 12، شماره 42، پاییز 1398، صفحه 1-14

عابدین برزگر خاندوزی؛ منصور گرکـــز؛ پرویز سعیدی؛ علیرضا معطوفی