نویسنده = کمالی، احسان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار نامتقارن هزینه در قالب یک مدل دو محرکه از چسبندگی هزینه و اینرسی هزینه

دوره 10، شماره 33، تابستان 1396، صفحه 109-121

الهام طاهری حاجی وند؛ احسان کمالی