نویسنده = علی فری، ملیحه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش تعدیل کنندگی هویت اجتماعی در روابط بین درک مسئولیت اجتماعی واحد های تجاری و نگرش شغلی حسابداران

دوره 10، شماره 34، پاییز 1396، صفحه 69-83

ملیحه علی فری؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ بهمن بنی مهد؛ رمضانعلی رویایی