نویسنده = بنی مهد، بهمن
تعداد مقالات: 1
1. دموکراسـی و توسعـه حسابـداری

دوره 10، شماره 32، بهار 1396، صفحه 71-80

یعقوب اقدم مزرعه؛ هاشم نیکو مرام؛ بهمن بنی مهد