نویسنده = رویایی، رمضانعلی
تعداد مقالات: 2
1. نقش تعدیل کنندگی تیپ شخصیتی افراد در تأثیر درک مسئولیت اجتماعی بر رضایت و تعهد شغلی حسابداران

دوره 11، شماره 36، بهار 1397، صفحه 93-111

ملیحه علی‌فرّی؛ حمید رضا وکیلی فرد؛ بهمن بنی مهد؛ رمضانعلی رویایی


2. بررسی نقش تعدیل کنندگی هویت اجتماعی در روابط بین درک مسئولیت اجتماعی واحد های تجاری و نگرش شغلی حسابداران

دوره 10، شماره 34، پاییز 1396، صفحه 69-83

ملیحه علی فری؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ بهمن بنی مهد؛ رمضانعلی رویایی