نویسنده = عابدنظری، مونا
تعداد مقالات: 2
1. روش شناسی کیفی در تحقیقات حسابداری مدیریت با تأکید بر چالش ها و فرصت ها

دوره 12، شماره 41، تابستان 1398، صفحه 111-132

مونا عابدنظری؛ حامد آراد


2. ارائه الگوی اصول یکپارچه (جهانی) حسابداری مدیریت مبتنی بر تفکر انتقادی

دوره 11، شماره 39، زمستان 1397، صفحه 67-81

مونا عابدنظری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ زهرا پورزمانی