نویسنده = کریم پور، سارا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قیمت گذاری سازه های سود طی چرخه عمر شرکت ها

دوره 12، شماره 40، بهار 1398، صفحه 109-122

فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرید غلامی حسن کیاده؛ سارا کریم پور