نویسنده = آقااحمدی، قربانعلی
تعداد مقالات: 2
1. ساخت و رواسازی مقیاس سنجش حسابداری فرهنگی به منظور ارائه مدل بومی

دوره 13، شماره 45، تابستان 1399، صفحه 21-41

الهام منصوری نیا؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ قربانعلی آقااحمدی


2. ساخت و رواسازی مقیاس سنجش حسابداری فرهنگی به منظور ارائه مدل بومی

دوره 12، شماره 41، تابستان 1398، صفحه 197-217

الهام منصوری نیا؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ قربانعلی آقااحمدی