نویسنده = طالبی نجف‌آبادی، عبدالحسین
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط ارزشی بیش اعتمادی مدیریت با تأکید بر نقش میانجی چسبندگی هزینه‌ها

دوره 12، شماره 43، زمستان 1398، صفحه 105-116

زهرا فرهادی؛ عبدالحسین طالبی نجف‌آبادی؛ نرجس کمالی کرمانی