نویسنده = محمد پورزرندی، محمد ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر حاکمیت شرکتی بر سلامت مالی بانکهای تجاری ایران

دوره 11، شماره 38، پاییز 1397، صفحه 109-126

حمید طبائی زاده فشارکی؛ محمد ابراهیم محمد پورزرندی؛ مهرزاد مینوئی