دوره و شماره: دوره 8، شماره 24، بهار 1394، صفحه 1-105 
5. پاداش مدیریت و پایداری سود

صفحه 61-71

هاشم نیکومرام؛ پریسا پازوکی