دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، زمستان 1394، صفحه 1-125 

مقاله پژوهشی

1. حسابداری هزینه یابی انرژی: رویکرد سنتی و جریان محور

صفحه 1-20

زهرا دیانتی دیلمی؛ مژده درخشان


5. مطالعه اثر بهره وری و راهبرد رهبری هزینه و تمایز بر خطر ورشکستگی

صفحه 71-86

مجید عظیمی یانچشمه؛ مصطفی رجبی؛ زهره محمود دهنوی