دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، پاییز 1395، صفحه 1-121 
4. بیش اعتمادی مدیر و بیش نمایی سود

صفحه 55-65

سلاله نصیری پوردری؛ بهمن بنی مهد؛ حمید احمدزاده