دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، زمستان 1395، صفحه 1-109 
4. کیفیت افشا و پیامد اقتصادی اطلاعات حسابداری

صفحه 51-63

رویا دارابی؛ حسن چناری بوکت؛ مرجان محمودی خاتمی


6. تمرکز بر مشتری و عملکرد شرکت

صفحه 81-91

سمیه رحمانی؛ رضا غلامی جمکرانی