دوره و شماره: دوره 10، شماره 32، بهار 1396، صفحه 1-101 
3. رکـود اقتصـادی و مدیریـت سـود

صفحه 29-42

رافیک باغومیان؛ حجت محمدی؛ منصور طاهری


6. دموکراسـی و توسعـه حسابـداری

صفحه 71-80

یعقوب اقدم مزرعه؛ هاشم نیکو مرام؛ بهمن بنی مهد


7. بررسی کارایی و اثربخشی اشکال گرافیکی به عنوان یک روش ارتباطی جایگزین در ارائه اطلاعات حسابداری

صفحه 81-93

محمدرضا مهربانپور؛ سیدعباس برهانی؛ فاطمه گرامی راد؛ فاطمه کربلائی حسنی