دوره و شماره: دوره 12، شماره 41، تابستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. نقش حسابداری ذهنی در تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای

صفحه 1-18

منا پارسایی؛ مهناز ملانظری


5. نقش راهبری شرکتی در حسابداری مدیریت استراتژیک

صفحه 69-89

خدیجه ابراهیمی کهریزسنگی؛ وحید بخردی نسب


12. ساخت و رواسازی مقیاس سنجش حسابداری فرهنگی به منظور ارائه مدل بومی

صفحه 197-217

الهام منصوری نیا؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ قربانعلی آقااحمدی