دوره و شماره: دوره 6، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1392 
6. تاثیر سوگیری های قضاوتی بر کارکرد تکنیک های حسابداری مدیریت

صفحه 75-90

فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ آرزو جلیلی