دوره و شماره: دوره 7، شماره 1(پیاپی 20 )، بهار 1393، صفحه 1-93 
2. بررسی ارزش آفرینی گزارشگری سرمایه انسانی

صفحه 11-34

یحیی حساس یگانه؛ نظام الدین رحیمیان؛ اسماعیل توکل نیا


5. تغییرات مثبت سود هر سهم و قیمت سهام : آزمون فرضیه ثبات رفتاری

صفحه 67-77

بهمن بنی مهد؛ مهدی مراد زاده فرد؛ فاطمه مروارید عراقی


6. بررسی وتحلیل عوامل موثر بر رفتار چسبندگی هزینه

صفحه 79-91

مجید زنجیردار؛ پیمان غفاری آشتیانی؛ زهرا مداحی