دوره و شماره: دوره 7، شماره 2(پیاپی 21 )، تابستان 1393، صفحه 1-103 

مقاله پژوهشی

1. پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری با تمرکز بر متغیر پایداری سود

صفحه 1-14

هاشم نیکو مرام؛ مهدی تقوی؛ حمید احمدزاده


2. مدیریت سود و اظهارنظر حسابرس: شواهدی از بخش خصوصی حسابرسی

صفحه 17-32

بهمن بنی مهد؛ یحیی حساس یگانه؛ نرگس یزدانیان


5. تحلیل رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 59-70

محمد رضا اولی؛ مهدی قائمی اصل؛ سعیده امین زادگان؛ الناز عظیمی


7. تأثیر ویژگی های مدیریت صاحبکار بر اعتماد حسابرسان

صفحه 83-102

محمد علی باقرپور ولاشانی؛ سمیه ظفرزاده