دوره و شماره: دوره 4، شماره 2(پیاپی 9 )، تابستان 1390، صفحه 1-124 
8. مدیریت هزینه بین سازمانی: مفاهیم، رویه ها و الزامات

صفحه 99-115

فریدون رهنمای رودپشتی؛ رضا غلامی جمکرانی