دوره و شماره: دوره 4، شماره 1(پیاپی 8 )، بهار 1390، صفحه 1-143 

مقاله پژوهشی

1. بررسی وضعیت حسابداری مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 1-18

یحیی حساس یگانه؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ ابراهیم نوروزبگی


7. بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و نظام راهبری شرکتی

صفحه 89-102

مهدی مرادزاده فرد؛ بهمن بنی مهد؛ مهدی دیندار یزدی


9. اخلاق انتقادی به مثابه بستری برای حسابداری انتقادی

صفحه 123-134

سعید عسگری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ احمد گودرزی