دوره و شماره: دوره 2، شماره 1(پیاپی 1 )، تابستان 1388