نویسنده = رضا حصارزاده
نقد پژوهش های کیفیت گزارشگری مالی و ارایه نظریه "اطلاعات-عدم اطمینان محور" جهت ارایه تعریف مفهومی کیفیت

دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، اسفند 1391، صفحه 1-18

حسین اعتمادی؛ علی رحمانی؛ عادل آذر؛ رضا حصارزاده


پیمایش پژوهشهای حسابداری مدیریت ایران و استرالیا

دوره 5، شماره 3(پیاپی 14)، آذر 1391، صفحه 37-48

حسین اعتمادی؛ رضا حصارزاده؛ آمنه بذرافشان


افشا و ارزش شرکت: شواهدی از بازار سرمایه نوظهور ایران

دوره 5، شماره 2(پیاپی 13)، شهریور 1391، صفحه 67-77

حسین اعتمادی؛ رضا حصارزاده؛ مهدی محمدآبادی؛ آمنه بذرافشان