نویسنده = هاشم نیکومرام
تبیین نقش پارادیم های حسابداری در ارتقاء خصوصیات کیفی جامعه: جامعه شناسی گزارشگری مالی

دوره 14، شماره 49، شهریور 1400، صفحه 45-68

راحله همایونی راد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ مهرداد نوابخش


نظام راهبری و کثرت گرایی فرهنگی

دوره 13، شماره 45، تیر 1399، صفحه 63-76

حدیثه درویش؛ بهمن بنی مهد؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی


بررسی همگرایی معیارهای انعکاسی و ترکیبی کیفیت سود در واکنش به مؤلفه‌های انگیزشی مدیران

دوره 13، شماره 45، تیر 1399، صفحه 91-106

عبداله حسین زاده؛ زهره حاجیها؛ سیدمحمود موسوی شیری؛ هاشم نیکومرام


بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی و مولفه‌های رفتاری بر تردید حرفه‌ای حسابرسان مستقل

دوره 13، شماره 44، فروردین 1399، صفحه 55-72

سیدحسین حسینی؛ هاشم نیکومرام؛ علی‌اکبر رضایی


ارائه الگوی اصول یکپارچه (جهانی) حسابداری مدیریت مبتنی بر تفکر انتقادی

دوره 11، شماره 39، دی 1397، صفحه 67-81

مونا عابدنظری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ زهرا پورزمانی