کلیدواژه‌ها = اندازه شرکت
تعداد مقالات: 9
2. بررسی عوامل موثر بر هماهنگی سیستم اطلاعاتی حسابداری

دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1391، صفحه 103-120

زهره حاجیها؛ ذوالفقار پورعزیزی


3. بررسی اثرات مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 3(پیاپی 10)، پاییز 1390، صفحه 63-75

مهدی بهارمقدم؛ زینب یزدی؛ سمیه یزدی


6. بررسی رابطه بین مدیریت جریانات نقدی و هزینه بدهی

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1 )، تابستان 1388، صفحه 73-81

حمیدرضا وکیلی فرد؛ مهری داودی


7. بررسی اثرات محافظه کاری حسابداری بر سود مندی اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران.

دوره 1، پ شماره3(بهار 1388)، بهار 1388، صفحه 73-81

دکترهاشم نیکومرام؛ دکتر حمیدرضا وکیلی فرد؛ روح اله دهقان بنادکی


8. بررسی محتوای اطلاعاتی شاخص محافظه کاری حسابداری در پیش بینی سود و جریانات نقدی آتی

دوره 1، پ شماره2(زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 17-33

دکتر هاشم نیکومرام؛ حسین زرافشان


9. بررسی ارتباط بین بخشهای مختلف صورت جریان وجوه نقد باساختار سرمایه

دوره 1، پ شماره2(زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 45-56

دکتر فرزانه حیدرپور؛ حسن اسماعیلی