دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

تبیین انتخاب قراردادهای انگیزشی ترکیبی: قراردادهای بازپس‌گیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1397

ساسان مهرانی؛ محسن مطمئن


راهکارهای تقویت ایمن‌سازی گزارشگری مالی در ایران: رویکرد نظریه‌پردازی زمینه بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

قادر داداش‌زاده؛ حیدر محمدزاده سالطه؛ رضوان حجازی؛ هوشنگ تقی‌زاده