تعدیل شکاف انتظارات حسابرسی بر اساس استراتژی‌های منابع انسانی از طریق رویکرد تئوری راف و تئوری خاکستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 دانشیار حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان ایران

چکیده

شکاف انتظارات حسابرس در بسیاری از کشور ها برحسب تعاریف مختلف ساختار‌های متفاوت، مرز‌های هر مولفه و عوامل تاثیرگذار هر کدام از آنها مورد تحقیق قرار گرفته‌اند. هدف این پژوهش بهبود شکاف انتظارات حسابرسی بر اساس استراتژی‌های منابع انسانی از طریق رویکرد تئوری راف و تئوری خاکستری می باشد. روش این پژوهش ترکیبی و مبتنی بر اقتباس مبانی نظری از طریق روش ارزیابی انتقادی، همچنین تحلیل دلفی به منظور تایید شاخص ها و در نهایت تحلیل راف و تئوری خاکستری به منظور انتخاب مهمترین گزینه از میان 5 گزینه ی استراتژی های منابع انسانی برای حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی بود. در این پژوهش که در بازه زمانی یکسال انجام شد، تعداد 10 نفر از دانشیاران دانشگاه در رشته های حسابداری و حسابرسی در گام های مختلف پژوهش مشارکت داشتند. نتایج پژوهش نشان داد، شکاف ادراکی ذینفعان، شکاف عملکردی، شکاف قانونی، شکاف سازمانی، شکاف فردی و شکاف دانشی به عنوان بیشترین فراوانی در پژوهش های مورد بررسی بود که عامل ایجاد شکاف انتظارات حسابرسان محسوب می شد. از بین 36 شاخص شناسایی شده مولفه های یاد شده، 21 شاخص به عنوان شاخص هایی تایید شده دلفی مورد بررسی قرار گرفتند که با تشکیل ماتریس تصمیم گیری به کمک 4 نفر از مشارکت کنندگان پژوهش، مشخص گردید، شاخص تضاد منافع به عنوان مهمترین عامل در ایجاد شکاف انتظارات حسابرسان مطرح هستند که این نتیجه بر اساس تحلیل راف مشخص گردید. همچنین بر اساس تحلیل تئوری خاکستری مشخص شد، استراتژی های توسعه ی منابع انسانی به عنوان مهمترین اولویت گزینه های کاهش شکاف انتظارات حسابرسان می باشد که موسسات حسابرسی می تواند در تدوین سیاست های آتی منابع انسانی خود به آن به عنوان یک راه کار برای افزایش اطمینان و اعتماد ذینفعان به گزارشات حسابرسی مد نظر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adjustment of Audit Expectation Gap based on Human Resources Strategies through the Rough and Gray Theory

نویسندگان [English]

  • Hasan Valiyan 1
  • Mohammadreza Abdoli 2
  • Mehran Orooyee 3
1 Assistant prof, Department of Management, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Associate Professor of Accounting, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
3 Department Of management, Semnan Barsnch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The Audit Expectation Gap (AEG) has been investigated in many countries through different definitions as well as the various expressions of the structure, boundaries of each component, and its associated influencing factors. The Purpose of this research is Adjustment of Audit Expectation Gap based on Human Resources Strategies through the Rough and Gray Theory. The method of this Mixed research is based on the adaptation of theoretical foundations through the Critical Appraisal Skills Program( CASP), as well as Delphi analysis to confirm the indices, and finally, Rough analysis and gray theory in order to select the most important option among the five options of human resources strategies for the auditors working in The audit firms were. In this research, which was conducted in a one-year period, 10 associate professors in accounting and auditing were involved in various research steps. The results of the research showed that the stakeholders 'perceptual gap, functional gap, legal gap, organizational gap, individual gap and knowledge gap were considered as the most frequent in the research, which led to the creation of a gap between auditors' expectations. Among the 36 identified indicators of the components, 21 indicators were identified as Delphi-approved indicators, which were identified by the formation of decision matrix with the help of 4 participants of the research, the index of conflict of interest as the most important factor in The gap between auditors' expectations is highlighted, based on Rough's analysis. Also, based on gray theory analysis, human resource development strategies are considered as the most important priority for reducing the gap between auditors' expectations, which audit firms can use as a way to increase confidence in future human resource policies. And stakeholder confidence in the audit reports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Expectation Gap
  • Human Resources Strategies
  • Rough and Gray Theory
*         امیری، حسین.، میر سپاسی، ناصر.، رهنمای رودپشتی، فریدون. (1396). طراحی الگوی حسابداری منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال ششم، شماره 21، بهار 1396، ص 19-32.
*         بهزدایان، فتاح.، ایزدی نیا، ناصر. (1396). بررسی فاصله انتظارات حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان خدمات حسابرسی در خصوص کیفیت خدمات، فصلنامه پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی، سال ششم، شماره 10، بهار و تابستان، 68-77.
*         خدابنده لو، مهدی.، کرمی، غلامرضا.، تالانه، عبدالرضا. (1396). تدوین مدل گزارشگری سرمایه انسانی در حسابداری، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال ششم، شماره 23، پاییز 1396، ص 63-78.
*         رحمانی، علی.، اسماعیلی کیا، غریبه. (1393). دارایی نامشهود در شرکت‌های بورسی و تاثیر آن بر ارتباط ارزشی سود، مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 43، 1-23.
*         طالب نیا، قدرت الله.، قربانی، بهروز. (1395). بررسی امکان سنجی بکارگیری مدل های ارزشگذاری منابع انسانی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، فصلنامه پژوهش های حسابداری، شماره 3، 1-24.
*         فروغی، داریوش.، عسگری ارجنگی، مجتبی. (1396). بررسی شکاف انتظارات حسابرسی در زمینه کشف تقلب در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش حسابرسی، سال هفدهم، شماره 68، پاییز، 63-81.
*         ویلن، توماسال و هانگر، جیدیوید. (1389). مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار. ترجمه سید محمد اعرابی و هاشم آقازاده، دفتر پژوهش های فرهنگی.
*         Adeyemi, S. B. and Olowookere, J. K. (2011), ‘Stakeholders’ perception of audit expectation gap in Nigeria’, International journal of accounting and financial reporting, Vol. 1, No.1, pp.152-172.
*         Alwardat Y.A. (2010) External auditors and clients an investigation of perceptions of value for money audit practices in the UK public sector. PhD thesis, University of Westminster.
*         approach,” International Journal of Man-machine Studies, Vol. 29, No. 1. Pp81-95.
*         Azibi, R., and Vanderpooten, D. 2002, “Construction of rule-based assignment models,” European Journal of Operational Research, Vol. 138, No. 2. Pp274-293.
*         Beattie, V., Brandt, R., Fearnley, S. (1998) Audit Independence and the Expectations Gap: Some Evidence of Changing User Perceptions. Journal of Financial Regulation and Compliance. Vol. 6, No.2, pp.159-170.
*         Best, P.J., Buckby S., & Tan C., 2001. Evidence of the Audit Expectation Gap in Singapore, Managerial Auditing Journal, pp 44 – 134.
*         Beynon, M.J., and Peel, M.J. 2001, “Variable precision rough set theory and data discretisation: an application to corporate failure prediction,” Omega, Vol. 29, No. 6. Pp561-576.
*         Caganesan, Suresh. (2016). accounting for human resources in financial services , Macquaire university, school ofmanagement.
*         Christensen Hughes, Julia M. (2012), "HRM and Universalism: is There one Best Way?", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 14, No. 5.
*         Cohen, J., Ding, Y., Lesage, C. and Stolowy, H. (2010), Expectation gap and corporate fraud: is public opinion reconcilable with auditors’ duties. Working paper
*         de Martinis, M. Kim, E.M. and Aw, A. (2000). ‘An examination of the audit expectations gap in Singapore’, Asian review of accounting. Vol. 8, No.1, pp.59-82.
*         De Vos, Ans., De Hauw, S. & Willemase. (2013). Competency development in organizations: Building an integrative model through a qualitative study . Katholieke Universiteit Leuven. Retrieved from: http://econpapers.repec. org/paper/nerleuven/urn_3ahdl_3a123456789_2f325227.htm
*         Dennis, I. (2010), ‘What do you expect? A reconfiguration of the audit expectation gap’, International journal of auditing. Vol. 14, No. 2, pp.130-146.
*         Dewing, I. P. and Russell, P. O. (2010), The contrasting role of auditors in UK and Swiss banking supervision. Edinburgh: ICAS.
*         Ebimobowei, A. (2010), An evaluation of audit expectation gap; issues and challenges. International journal of Economic development research and investment. Vol. 1, No.2, pp.129-142.
*         Flamholtz, E. G. Bullen; M. L. Hua. W (2002). “Human Resource Accounting: a historical perspective and future implications”. Management Decision, 40, Iss. 10, 947- 954.
*         Ghosh, P. & Geetika, M., (2007). Recruitment Strategies: Exploring the Dimensions in the Indian Software Industry. Asian Journal of Management Cases, 4(1).
*         Gold, A., Gronewold, U. and Pott, C. (2012), ‘The ISA 700 auditor's report and the audit expectation gap–Do explanations matter?’ International Journal of Auditing, Vol.16, No. 3, pp.286-307.
*         Gray, I. and Manson, S. (2011), The Audit Process - Principles, Practice and Cases, 5th ed., UK: Thomson Learning.
*         Greco, S., Matarazzo, B., and Slowinski, R. 2001, “Rough sets theory for multicriteria decision analysis,” European Journal of Operational Research, Vol. 129, No. 1. Pp1-47
*         Haniffa  R., and Hudaid, M. (2007). Locating Audit Expectations Gap within a Cultural Context: The Case of Saudi Arabia, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 16, 2007, 179-206
*         Harris, S. L., Marxen, D. E. (1997), ‘The auditor expectation and performance gaps. Views from auditors and their clients’, Research in accounting regulations, Vol 11, pp.159-176.
*         Hasan, M., Maijoor, S., Mock, Th, J., Roebuck, P., Simnett, R., Vanstraelen, A. (2003). The Different Types of Assurance  Services and Levels of  Assurance Provided, International Journal of Auditing Int. J. Audit. 9: 91–102.
*         Huang, T.C. (2001), ‘The Effects of Linkage between Business and Human Resource Management Strategies,’ Personnel Review, 30, 2, 132–151
*         Humphrey, C.G., Moizer, P. and Turley, W.S. (1992) ‘The audit expectations gap’, Critical perspectives on accounting, pp. 337-161.
*         IMAI, SH., WEI LIN, Ch., WATADA, J., TZENG, G, H. (2008). Rough Sets Approach to Human Resource Development of Information Technology Corporations, IJSSST, Vol. 9, No. 2, May, 31-42.
*         International Auditing and Assurance Standards Board (2011), Enhancing the value of auditor reporting exploring options for change. Consultation Paper. [Online] Available: http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/exposure-drafts/CP_Auditor_Reporting-Final.pdf [13th February 2015].
*         Jackson, A.G., Leclair, S.R., Ohmer, M.C., Ziarko, W. and Al-kamhwi, H. 1996, “Rough sets applied to materials data,” ACTAMater, Vol. 44, No. 11. Pp4475- 4484.
*         James, O. and Izedonmi, F.I.O. (2010) ‘Evidence of audit expectation gap between auditors and users of financial reports in Nigeria’, Journal of business and organisational development, Vol 2, pp.114-129.
*         Kelliher, Clare and Perrett, Gilly (2001). Business Strategy and Approaches to HRM – A Case Study of New Developments in the United Kingdom Restaurant Industry, Personnel Review, Vol. 30, No. 4.
*         Kim, Y., Yi Gao, F. (2010). An empirical study of human resource management practices in family firms in China,  The International Journal of Human Resource Management,  Volume 21, Issue 12; 1-33.
*         Lech P. 2003, “Rough methodology: A rough set paradigm for unifying rough set theory and fuzzy set theory,” Fundamenta Informaticae, Vol. 54, No. 1. Pp67–88.
*         Lee, T.H. Ali, A.M. and Gloeck, D. (2009) ‘The audit expectation gap in Malaysia: An analysis of its nature and composition (Part 1)’, Business and accounting, pp.8-61
*         Lee, T.H., Ali, A.M., Gloeck D. I. and Yap, C.S. (2010), ‘The audit expectation gap in Thailand’, Southern African Journal of Accountability and auditing research, Vol. 10, pp.1-17.
*         Li, R., and Wang, Z.O. 2014, “Employees’ behaviors,” European Journal of Operational Research, Vol. 157, No. 2. Pp439-448
*         Liu, X. (2018), ‘Discussion about categories management of AEG: logic engineering perspective’, [In Chinese] Auditing Research, pp.265-71.
*         Manatunga, K.P. (2003), Audit expectation gap in auditor responsibilities: comparison between India and Iran. International journal of business and management. Vol. 3, No. 11, pp.134-157.
*         Norden, M. and Svensson, E. (2011), The audit expectation gap in Sweden-the effect of the media coverage on confidence in the audit profession. Master thesis, Lund University.
*         Okoli, C. and Schabram, K. (2013), A Guide to Conducting a Systematic Literature Review of Information Systems Research, Sprouts: Working Papers on Information Systems. No. 10 -26 (2010) [Online] http://sprouts.aisnet.org/10-26.
*         Onumah, J.M., Simpson, S.N.Y. and Babonyire, A. (2009), ‘The audit expectation gap con concept; Examining views on auditors’ reports from Ghana’, Accounting in Emerging Economies, Vol. 9. pp.321- 343. Or in Research in Accounting in Emerging Economies, Vol. 12A, pp.31-49.
*         Otalor, J. (2013) Narrowing the expectation gap in auditing; the role of the auditing profession, Research journal of finance and accounting, Vol. 4, No. 2, pp.43-54.
*         Pacini, C., Martin M.J. and Hamilton, L. (2000), ‘At the interface of law and accounting: an examination of a trend toward a reduction in the scope of auditor liability to third parties in the common law countries’, American business law journal, Vol. 37, pp.171-236.
*         Pawlak Z. 1991, Rough Sets, Kluwer Academic Publishers.
*         Pawlak, Z. 1982, “Rough sets,” International Journal of Computer and Information Science, Vol. 11, No. 5. Pp341–356.
*         Pawlak, Z. 1984, “Rough classification,” International Journal of Man–Machine Studies, Vol. 20, No. 5 Pp469–483.
*         Pawlak, Z. 1996, “Rough set and data analysis,” Proceedings of the Asian11-14 Dec.. Pp1 – 6.
*         Pawlak, Z. 2004, “Decision networks,” In: Rough Sets and Current Trends in Computing by Shusaku Tsumoto, Roman Slowinski, Jan Komoroski, Jerzy W. Grzymala- Busse (Eds.), Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI), Vol. 3066, No. 1. Pp1–7.
*         Pawlak, Z. Wong, S.K.M. and Ziarko, W. 1988, “Rough sets: Probabilistic versus deterministic
*         Pawlak, Z., 2005, “Rough sets and flow graphs,” Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining and Granular Computing, LNAI Vol. 3641. Pp1-11.
*         Pawlak, Z.. 1999, “Rough classification,” Int. J. Human-Computer Studies, Vol. 51, No. 15. Pp369-383.
*         Petticrew, M. and Roberts, H. (2008), Systematic Reviews in the Social Sciences: A practical guide. Oxford: Blackwell Publishing.
*         Pilbeam, S., & Corbridge, M. (2006). People resourcing: Contemporary HRM is practice (3rd ed.). Essex England: Printice Hall.
*         Porter, B.A. and Gowthorpe, C. (2004), Audit expectation-performance gap in the United Kingdom in 1999 and comparison with the gap in New Zealand in 1989 and 1999, Edinburgh: Institute of Chartered Accountants of Scotland.
*         Shalkh, J. M., Talha, M. (2003). Credibility and Expectation Gap in the Reporting on Uncertainties, Managerial Auditing Journal, 18(6), 2003, 517 – 529.
*         Shenhr, A. J., Milosevic D.,Dvir D., Thamhain H. (2007). Linking Project Management to Business Strategy. Project Management Institute.
*         Shih, H. A., Chiang, Y. H. (2015). Strategy Alignment Between HRM, KM, and Corporate Development. International Journal of Manpower. 26 (6).
*         Shyng J.Y., Tzeng G.H., and Wang F.K. 2007, ”Rough set theory in analyzing the attributes of combination values for insurance market,” Expert System with Applications, Vol. 32, No. 1. Pp56-64.
*         Srivannaboon S, Milosevic DZ. (2014). The process of translating business strategy in project actions. In: Slevin DP, Pinto JK, Cleland DI, editors. Innovations Project Management Research. Newtown Square, PA: Project Management Institute.
*         Sun, W., Seufert, J, H., Smit, M, W. (2017). Epitomising the Audit Expectation Gap Framework Synthesis and Standardisation, Journal of Corporate Citizenship, Vol. 14, 1-37.
*         Sushmita Roy, Alireza Fotuhi Siahpirani, Deborah Chasman, Sara Knaack, Ferhat Ay, Ron Stewart, Michael Wilson, and Rupa Sridharan, (2015). A predictive modeling approach for cell line-specific long-range regulatory interactions. Nucl. Acids Res. doi:10.1093/nar/gkv865
*         Swift, T., Dando, N. (2002). From Methods to Ideologies: Closing the Assurance Expectations Gap in Social and Ethical Accounting, Auditing and Reporting, Journal of Corporate Citizenship, 8, winter, 2002, 81 – 90.
*         Verma. sh., Dewe, ph. (2014) , Measuring the value of Human Resources Accounting and Business,p46-48.
*         Wei, L., C. Lau. 2008. The impact of market orientation and strategic HRM on firm performance:The case of Chinese enterprise, Journal of International Business.
*         William, C. Thomas, B. Alejandro J.R and Pitman, M.K. (2004), ‘The audit expectations gap of the 21st century’, Today’s CPA, July/August.
*         Yoshimi, H. (2004), ‘Auditing changes in Japan: from the minor to the major’, Critical perspectives on accounting, Vol 13, pp.533-544.
*         Zhai, L.Y., Khoo, L.P., and Fok, S.C. 2002, “Feature extraction using rough set theory and generic algorithms an application for the simplification of product quality evaluation,” Computers & Industrial Engineering, Vol. 43, No. 4. Pp 661-676.
*         Zhang, L.J. (2004) ‘Economic analysis caused from AEG’, Chinese CPAs, Vol. 2, pp.13-15.
*         Stead, M. Gordon, R. Angus, K. and McDermott, L. (2018). ‘A systematic review of social marketing effectiveness’, Health Education, Vol. 107, No. 2, pp.126-191.
*         Boterenbrood, R. (2017). The Audit Expectation Gap between Companies and Their Auditors: An Exploratory Study,
*         Global Business Review, Volume 18, issue 5; 1124-1133