تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر،  آزمون اثربخشی مالیات بر ارزش افزوده بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این راستا، 140 شرکت (980 مشاهده سال- شرکت) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از الگوی رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده‌های ترکیبی (روش تلفیقی) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از اثر منفی و معنادار مالیات بر ارزش افزوده بر سطح سرمایه‌گذاری شرکت است. همچنین، نتایج پژوهش نشان دادند که مالیات بر ارزش افزوده بر کارایی سرمایه‌گذاری اثر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، مشخص شد که مالیات بر ارزش افزوده بر بیش سرمایه‌گذاری و کم سرمایه‌گذاری اثر منفی و معناداری داشته و کارایی سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. این نتایج مبین اهمیت و اثربخشی مالیات بر ارزش افزوده در دستیابی به یک سرمایه‌گذاری بیهنه و کارآمد برای شرکت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Value Added Tax (VAT) on Investment efficiency of Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Hajihassani 1
  • Taha Parkhondeh 2
  • Donya Jeddi 3
1 Assistant Professor in Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 M.A in Business Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
3 M.A in Business Management, Islamic Azad University, Firouzkoh Branch, Firouzkoh, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to test the effectiveness of VAT on the investment efficiency in listed companies in Tehran Stock Exchange. In this regard, 140 companies (980 observation year-companies) accepted in the Tehran Stock Exchange during the period from 2011 to 2017 have been investigated. In order to test the hypotheses of the research, a multiple linear regression model was used using combined data (integrated method). The results of this research indicate a negative and significant effect of the value added tax on the investment level of the company. Also, the research results showed that value added tax has a positive and significant effect on investment efficiency. In addition, the results of the research showed that the value added tax has a negative and significant effect on overinvestment and underinvestment and increases the investment efficiency. These results point to the importance and effectiveness of value added tax in acquiring an unconnected and efficient investment for the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value added tax
  • Investment Efficiency
  • overinvestment
  • underinvestment
*      آقایی، محمد علی و حسن‌زاده، بهروز. (1397). مقایسه‌پذیری حسابداری و تأثیر آن بر کارایی سرمایه‌گذاری، دانش حسابداری، شماره 2، صص 34-7.
*      ارشدی، علی؛ نجفی‌زاده، سیدعباس و مهدوی، مهران. (1391). تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت‌ها در ایران، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 58، صص 157-127.
*      انصاری، عبدالمهدی و بهارمقدم، مهدی و عباسی، عباس. (1391). تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر سودآوری، سرمایه و منابع مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله اقتصادی، شماره 9 و 10، صص 93-83.
*      انصاری سامانی، حبیب و داوودی، راضیه‌السادات. (1396). بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در استان‌های ایران (1392-1387)، اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، شماره 13، صص 111-86.
*      برادران حسن‌زاده، رسول؛ بادآور نهندی، یونس و نگهبان، لیلا. (1393). تأثیر محدودیت مالی و هزینه‌های نمایندگی بر کارایی سرمایه‌گذاری، پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 1، صص 106-86.
*      پژویان، جمشید. (1380).  بررسی تبعات اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال اول، شماره اول ، تابستان .1380.
*      تقی‌زاده خانقاه، وحید و زینالی، مهدی. (1395). بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها بر کارایی سرمایه‌گذاری و نوآوری، حسابداری سلامت، شماره 16، صص 27-1. 
*   ثقفی، علی، و عرب مازار، مصطفی. (1389).کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه گذاری. مجله پژوهش های حسابداری مالی، 6 ، صص 1-20.
*      ثقفی، علی، و معتمدی، مجید. (1390). رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های با امکانات سرمایه گذاری بالا.  مجله پژوهش های حسابداری مالی، 4، صص 14-1.
*      حساس‌یگانه، یحیی؛ مرفوع، محمد و نقدی، معصومه. (1394). رابطه دقت پیش‌بینی سود با کارایی سرمایه‌گذاری، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 54، صص 65-45.
*      خدائی، محمد، و یحیایی، منیره. (1389). بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران.  مجله حسابداری مدیریت، 5، صص 1-15.
*      خسروی، تانیا و پژویان، جمشید. (1392). تأثیر مالیات بر شرکت‌ها بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با استفاده از رهیافت کرانه‌ها. علوم اقتصادی، شماره 25، صص 121-95.
*   رستمی، ولی‌زاده و اسدزاده، وحید. (1396). بررسی تأثیر حقوقی مالیات بر سرمایه‌گذاری خارجی، پژوهش‌نامه مالیات، شماره 33، صص 165-149.
*      صامتی، مجید؛ طیبی، سید کمیل و حاجی‌کرمی، مرضیه. (1389). بررسی تأثیر مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات و مقایسه‌ی تأثیر آن با مالیات بر شرکت‌ها در ایران و دیگر کشورهای آسیایی، اقتصاد مقداری، دوره 7، شماره 1، صص 157-135.
*      علیزاده، محمد و مطلبی، معصومه. (1395). بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر اندازه دولت در اقتصاد ایران (با استفاده ازآزمون کرانه‌ها)، مدل‌سازی اقتصادسنجی، شماره 4، صص 156-135.
*      محمودآبادی، حمید و رجایی، سکینه. (1393). ارزیابی رابطه‌ی بین هزینه‌های نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهش‌های حسابداری، شماره 3، صص 185-204.
*      ناجی میدانی، علی اکبر؛ میرزاپور، مجتبی و ذبیحی، مریم. (1397). بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر نرخ بیکاری در ایران، همایش  ملی مالیات بر ارزش افزوده: فرصت‌ها و چالش‌ها، مشهد، دانشگاه فردوسی.
*      Azmi, A., Sapiei, N.H., Mustapha, M.Z., Abdullah, M. (2016). SMEs' tax compliance costs and IT adoption: the case of a value-added tax, International Journal of Accounting Information Systems, 23, P.P.1–13.
*      Allen, F. (2005). Corporate Governance in Emerging Economies. Oxford Review of Economic Policy, 21 (2): 164-177.
*      Alstadeter, A., Jacob, M., Michaely, R. (2017). Do dividend taxes affect corporate investment? Journal of Public Economics ,151, P.P.74–83
*      Becker, Bo, Jacob,Marcus, Jacob,Martin, 2013. Payout taxes and the allocation of investment. J. Financ. Econ. 107, 1–24.
*      Bilal, N., Chen, S and Komal, B. (2014). The Relationship Between Internal Financing and Profit Quality, Journal of Business Research, Vol. 84, PP. 253-270.
*      Brace A.Blonigen and Ronald B. Davies (2009). Do Bilateral Tax Treaties Pro Promote Foreign Direct Investment? The Effects of Treaties on Foreign Direct In Investment, Oxford University press, New York, p.461.
*      Chircop, J., Collins, W.D., Helgehass, L. (2016). Accounting comparability and corporate innovative efficiency. Working Paper. The management school, Lancaster University.
*      Chetty, Raj, Rosenberg, Joseph, Saez, Emmanuel. (2007). The effects of taxes on market responses to dividend announcements and payments: what can we learn from the 2003 dividend tax cut? In: Auerbach, Alan J., Hines, James R., Slemrod, Joel B. (Eds.), Taxing Corporate Income in the 21st Century. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 1–33
*      Eichfelder, S., Schorn, M., 2012. Tax compliance costs: a business-administration perspective. FinanzArchiv 68 (2), 191–230.
*      Gosman, M., Kohlbeck, M. (2016). Uncertainty for managers and value added tax, Journal of Management Accounting Research, Vol. 21, Pp.179–201.
*      He, Y., Chen, C., Hu, Y. (2018). Managerial overconfidence, internal financing, and investment efficiency: Evidence from China, Research in International Business and Finance, 9, PP. 200-222.
*      Hajduchova, I., Sedliacikova, M., Viszlai, I. (2015). Value-added Tax Impact on the State Budget Expenditures and Incomes, Procedia Economics and Finance, 34, P.P. 676 – 681.
*      Habib, S. (2015). Taxing Teething Issues, the Star.
*      Habib, A and Hasan, M. (2017). Managerial ability, investment efficiency and stock price crash risk, Research in International Business and finance, Vol. 5, No. 25, PP. 221-245.
*      Hubbard, R. (1988). Financial Accounting Information and corporate governance. Journal of Accounting Economics. 31,237- 333.
*      Ji, XU., Lu, W., Qu, W. (2013). Investigate the relationship between the optional disclosure of weaknesses in internal control and investment efficiency: Evidence From China, The International Journal of Accounting 52 (2017) 27–44.
*      JASON G. CUMMINS AND KEVIN A. HASSETT. (1992). THE EFFECTS OF TAXATION ON INVESTMENT: NEW EVIDENCE FROM FIRM LEVEL PANEL DATA, National Tax Journal, Vol. 45, NO. 3, pp. 243-51.
*      Kannaa, T. (2015). GST: Post Implementation Issues, Tax Guardian. CTIM, pp. 32–37.
*      Lozano, M.B., Durán, R.F. (2016). Family Control and Adjustment to the Optimal Level of Cash Holding. The European Journal of Finance, Vol. 52, No. 2, Pp. 434-448.
*      Lee, D.W., Kim, D.G., Borcherding, T.E., 2013. Tax structure and government spending: does the value-added tax increase the size of government? Natl. Tax J. 66 (3), 541–570.
*      Li, Z.L., Zhao, H.P. and Song, Y.F. (2012). Impact of Value Added Tax on Capital Structure and Debt Maturity, Journal of Accounting Research, 33(3): 101-40.
*      Lu, Y., Cao, Y. (2012). Effect of Value Added Tax on Financial Performance, Pacific-Basin Finance Journal 51, 75-94.
*      Richardson, S. (2007). Over-investment of free cash flow. Rev. Acc. Stud. 11, 159–189.
*      Palil, M.R., Ramli, R., Mustapha, A.F., Abu Hassan, N.S., 2013. Elements of compliance costs: lesson from Malaysian companies towards Goods and Services Tax (GST). Asian Soc. Sci. 9(11).
*      Poretti, C., Schatt, A and Bruynseels, L. (2015). The relationship between tax avoidance and investment efficiency, Journal of Accounting Literature, VOL. 40, PP. 29-53.
*      Samet, M and Jarboui, A. (2017). How does corporate VAT to investment efficiency? Journal of multinational financial management, Vol. 40, PP. 33-46.
*      Shin, H and Park, Y. (2013). Impact of VAT on the type of company financing: evidence  from  Korean ‘Chaebols, Journal of Corporate Finance, 5, 169-191.
*      Zou, G., Shen, J., Gong, Y. (2018). The effect of value-added tax on leverage: Evidence from China’s value-added tax reform, China Economic Review, 6, PP. 100-125.