تأثیر فشارهای قیمتی سهام بر پیش‌بینی‌های سود مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت مالی واحد شهرقدس دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

کیفیت پیش‌بینی‌ها سود مدیریت، بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌هایی است که توسط افراد خارج از سازمان انجام می‌شود. زیرا مدیریت اطلاعات بیشتری در خصوص وضعیت شرکت دارد، از طرح‌های جاری شرکت آگاه است و به جزئیات اطلاعات مالی از دوره‌های قبل دسترسی دارد. به علاوه، اغلب منابع قابل ملاحظه‌ای را به پیش‌بینی‌های مالی اختصاص می‌دهد. مسئله اصلی این است که آیا فشار قیمتی سهام بر کیفیت پیش‌بینی سود مدیران اثرگذار است؟ از اینرو، هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر فشار قیمتی سهام بر پیش‌بینی‌های سود مدیریت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. معیار اندازه‌گیری پیش بینی سود مدیران؛ سود پیش‌بینی شده هر سهم، خطای پیش بینی سود مدیران و پیش‌بینی تهاجمی سود مدیران است. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردیده است. نتیجه بررسی 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1390 الی 1395 حاکی از آن است که فشار قیمتی سهام بر پیش‌بینی سود مدیریت اثر منفی دارد. به علاوه، شواهد پژوهش نشان داد که فشار قیمتی سهام بر خطای پیش‌بینی سود مدیران اثر مثبت دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که فشار قیمتی سهام بر پیش‌بینی تهاجمی سود مدیران اثر مثبت داشته است. این نتایج مبین اهمیت و اثربخشی فشارهای قیمتی سهام در پیش‌بینی‌های سود مدیریت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Stock Price Pressure on Management Earnings Forecasts

نویسندگان [English]

  • Farhad Sharafi 1
  • Shadi Shahverdiani 2
  • Zohreh Hajiha 3
1 M.A in Accounting, Islamic Azad university Science and Research branch, Iran
2 Assistant Professor in Financial Management, Islamic Azad university, Ghods city branch, Iran
3 Associate Professor in Accounting, Islamic Azad university, Markaz tehran branch, Iran
چکیده [English]

Management earnings predictive quality, is much higher than predictions by individuals outside the organization. Because managing more information about the status of the company, it is aware of the current plans of the company and has access to the details of financial information from previous periods. In addition, it often allocates significant resources to financial forecasts. The main issue is not whether stock price pressures affect the management earnings predictive quality? The main objective of this research is to investigate the effect of stock price pressure on management earnings expectations in listed companies in Tehran Stock Exchange. Measurement criterion for managers' earnings forecast; Earnings per share are forcasted, managers earnings forecast error and manager earnings aggressive forecast. To test the hypotheses of the research, multiple linear regression model has been used. The results of the survey of 140 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2011 to 2016 indicate that stock price pressures have a negative effect on managers earnings forecasting. In addition, the research evidence showed that stock price pressures have a positive effect on the forecast error of managers' earnings. Also, the results showed that stock price pressure had a positive effect on the manager earning aggressive forecast. These results indicate the importance and effectiveness of stock price pressures in managerial earnings forecasts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management earnings projection
  • Stocks Price pressures
  • managers earnings forecast error
  • manager earnings aggressive forecast
*      اسکندری، طاهره،؛ دستگیر، محسن و قائمی، محمد حسین. (1393). بررسی آثار پیش‌بینی‌های سود توسط مدیران، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، شماره 10، صص 133-117.
*      خلیفه سلطانی، سید احمد؛ ملانظری، مهناز و پاکدل، سجاد. (1389). ارتباط خطای پیش‌بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی، دانش حسابداری، شماره 3، صص 76-59.
*      شباهنگ، رضا. (1381). تئوری حسابداری، نشریه شماره 157، مرکز پژوهش‌های تخصصی حسابداری و حسابرسی سارمان حسابرسی، جلد اول.
*      صالحی، مهدی؛ موسوی شیری، سید محمود و ایراهیمی، محمد. (1393). محتوای اطلاعاتی سود اعلان شده و پیش‌بینی شده سود هر سهم در تبیین بازده غیر عادی سهام، پژوهش‌نامه حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 21، صص 140-117.
*      صالح نژاد، سید حسن و وقفی، سید حسام. (1394). تأثیر پیش‌بینی سود توسط مدیریت بر ریسک و ارزش سهام، راهبرد مدیریت مالی، شماره 12، صص 122-103.
*      عباسی، ابراهیم و هوشمند، قربانی. (1395). آزمون آثار فشار قیمتی حاصل از برنامه‌های افزایش قیمت، راهبرد مدیریت مالی، شماره 13، صص 39-25.
*      مشکی، مهدی و عاصی ربانی، محمود. (1390). بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود مدیریت با بازده غیر عادی سهام و ریسک سیتماتیک در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 66، صص 58-63.
*      مشکی، مهدی. (1395). بررسی اثر پیش بینی اولیه تهاجمی بر ارتباط بین خطای پیش‌بینی سود و پاداش نقدی هیئت مدیره، بررسی های حسابداری، شماره 10، صص 101-116.
*      Ambrose, Brent W, Cai, Kelly N, Helwege, Jean, (2012). Fallen Angels and Price Pressure, Journal of Finance 41, pp.1539-1820.
*      Amiram, D., Landsman, W., Owens, E., Stubben, S., (2014). Analysts’ forecasts during periods of high market uncertainty. Working paper.
*      Anton, M., Polk, C., (2014). Connected stocks. Journal of Finance 69, 1099-1127.
*      Blouin, Jennifer, Cloyd, C. Bryan, (2014). Price pressure from dividend reinvestment activity, wwwssm.com.
*      Brockman, p and Cicon. J. (2013). The Information content of management Earning Forecasts: an Analysis of Hard Versus Soft Information. Journal of Financial Research, 10.1111/j.1475- 6803.2013.12006.
*      Brockman, P., Martin, X., Puckett, A., (2010). Voluntary disclosures and the exercise of CEO stock options. Journal of Corporate Finance 16, 120-136.
*      Bozanic., Z., Roulstone, D., Buskirk, A. (2018). Management earnings forecasts and other forward-looking statements, Journal of Accounting and Economics  65,  1-20.
*      Deloitte., (2009). Earnings guidance: The current state of play. Contemporary Accounting Research 5, 400-421.
*      Graham, J., Harvey, C., Rajgopal, S., (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics 40, 3-73. http://dx.doi.org/10.2 l 39/ ssm.1464897.
*      Kadach, I. (2016). Management Earnings Forecasts during Price Pressure: Evidence from Mutual Fund Trades, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2798693
*      Lou, X., Wang, A., (2014). Flow-induced mispricing and corporate investment. Working paper.
*      Matsumoto, D., (2002). Management’s incentives to avoid negative earnings surprises. The Accounting Review 77, 483-514.
*      McKinsey, F. (2006). The Misguided practice of earnings guidance."Management Forecasts in japan, The Accounting Review, Vol.84, No 5, pp.215- 228.
*      Meidan, D, (2017). A Re-Examination of Price Pressure around Seasoned Equity Offerings, www.ssrn.com 35, pp.166 -211.
*      Mitchell, Mark, Todd Pulvino and Erik Stafford, (2015). Price pressure around mergers, Journal ofFinance 37, pp.28-51
*      Patell, J.M. (1976). Corporate Forecasts of Earnings Per Share And Stock Price Behaviour: Emprical Tests, Journal of Accounting Research. Vol.81, No 2, pp 246-276.
*      Rogers, J., Van Buskirk, A., (2011). Bundled forecasts in empirical accounting research. Journal of Accounting and Economics 55, 43-65.
*      Scholes, M., (1972). The market for corporate securities: Substitution versus price pressure and the effect of information on stock prices. Journal of Business 45, 179-211.
*      Williams, C., (2015). Asymmetric response to earnings news: A case for ambiguity. The Accounting Review 90, 785-817