تصمیمات مدیران در موازنه بین چسبندگی هزینه‌ها و هموارسازی سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم، قم، ایران.

چکیده

تصمیمات و انگیزه مدیران درباره تعدیل منابع و کاهش نوسان سود شرکت می‌تواند بایکدیگر مرتبط باشند. مدیران با انگیزه همواسازی سود در هنگام کاهش فروش شرکت، اقدام به تعدیل بیشتر منابع نموده و در نتیجه میزان چسبندگی هزینه‌ها کاهش می‌یابد. از طرفی دیگر مدیران با تعدیل کمتر منابع در هنگام کاهش فروش علاوه بر افزایش در چسبندگی هزینه‌ها باعث نوسان در سود شرکت می‌شوند. هدف اصلی این پژوهش بررسی موازنه بین چسبندگی هزینه و هموارسازی سود توسط مدیران می‌باشد. نمونه آماری شامل 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1389ـ1395 بوده که با روش حذف سیستماتیک گردآوری شده است. روش پژوهش همبستگی بوده و نتایج حاصل از رگرسیون با داده‌های ترکیبی به روش خطای استاندارد مقاوم بیانگر تاثیر منفی چسبندگی هزینه بر هموارسازی سود می‌باشد. همچنین هموارسازی سود باعث کاهش میزان چسبندگی هزینه می‌گردد. در واقع پیامدهای تصمیمات مدیران برای حفظ یا تعدیل منابع و همچنین گزارشگری سود در تضاد با یکدیگر می‌باشند و در نتیجه مدیران باید با برقراری ارتباط منطقی بین هزینه‌های تعدیل منابع و روند سودهای گزارش شده، تصمیم مناسب و معقول اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manager decisions in trade-off between cost stickiness and income smoothing

نویسندگان [English]

  • Omid Faraji 1
  • M. Kazem Mostafapoor 2
1 Assistant Prof. of Accounting, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.
2 M.A of Accounting, Institute of Higher Education non-profit Toloo-e-Mehr, Qom, Iran.
چکیده [English]

The managers' motivations and decisions about resources adjustment and decreasing earnings volatility are related with each other. When sales are decreasing, the managers with income smoothing incentives intend to adjust resource more and thus the degree of cost stickiness is decrease. On the other hand, when sales are decreasing the managers with low adjustment of resources and increasing cost stickiness caused the volatility in income. The main aim of this paper is to investigate the trade-off between cost stickiness and the income smoothing by managers. The sample of this paper is 99 companies listed on Tehran Stock Exchange during the period 2010 to 2016. The research method is association study and the results of this research with using the panel data regression analysis method show the negative effect of cost stickiness on the income smoothing. Also, income smoothing will reduce cost stickiness. The results show that the outcome of managers' behavior to maintain or resource adjustments as well as profit reporting are in contradiction with each other and as a result the managers should consider the cost of resource adjustments and the smoothing of income trends, and finally make the appropriate and reasonable decision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost Stickiness
  • Income Smoothing
  • management dicisions

*      آقایی، محمدعلی و حسن حسنی. (1393). بررسی تأثیر انگیزه‌های شخصی مدیران و متغیرهای حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های حسابداری مالی، دوره 6، شماره 4، ص 109-128.

*      ایزدپور، مصطفی و هاشم نیکومرام. (1397). تبیین رفتار نامتقارن هزینه‌ها بر اساس هم‌زمانی چرخه‌های سیاسی و تجاری، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره 7، شماره 27، ص 231-246.
*      بنی مهد، بهمن؛ عربی، مهدی و شیوا حسن پور.(1397). پژوهش‌های تجربی و روش‌شناسی در حسابداری (چاپ دوم). تهران، انتشارات ترمه.
*      بولو، قاسم؛ و مسعود حسنی القار. (1394). بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری.شماره 21 (24): ص 31_54.
*      ثقفی، علی و وحید محمدرضاخانی. (1394). هموارسازی سود، مروری جامع بر مفاهیم با تاکید بر مفاهیم داخلی و خارجی. مجله پژوهش حسابداری، شماره 17. ص 111_128.
*      حاجی‌پور، بهمن و محسن مرادی. (1389). انعطاف‌پذیری سازمانی و عملکرد، مطالعه موردی شرکت‌های تولیدی ناحیه‌ی صنعتی اراک. فصلنامه مطالعات مدیریت و تحول، شماره 69،  ص 143-162.
*      حیدری، مهدی، دیدار، حمزه، قادری، بهمن و شبنم خالق پرست اطهری. (1394). بررسی رفتار نامتقارن هزینه‌ها از دیدگاه نظریه نمایندگی: رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری، دانش حسابداری مالی، شماره 3، ص 123-144.
*      شورورزی،‌ محمدرضا و رحیم پهلوان. (1389). تاثیر اندازه شرکت بر هموارسازی سود، آینده پژوهش مدیریت، دوره 21، شماره 4، ص 69-80.
*      مهرانی، ساسان، کرمی،‌ غلامرضا و مهتاب جهرمی. 1394. "تئوری حسابداری (جلد دوم) ". تهران، انتشارات نگاه دانش
*      مرتضوی نصیری، محبوبه سادات، نیکومرام، هاشم و بهمن بنی مهد. (1397). رفتار نامتقارن هزینه: مروری بر متون و روش‌شناسی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت, 7(28), 29-50
*      منصورفر،‌ غلامرضا، حیدری،‌ مهدی و طاهره کولایی. (1396). بررسی تاثیر مدیریت واقعی سود و انگیزه‌های مدیریت بر چسبندگی هزینه‌ها، مدیریت دارایی و تامین مالی، ص 1-16.
*      نمازی محمد و ایرج دوانی پور. (1389). بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه ها در بورس اوراق بهادار تهران.  بررسی های حسابداری و حسابرسی. سال17.شماره62. ص85_102.
*      Anderson, MC. Banker, R. Janakiranam, S. (2003). Are Selling, General and    Administrative Costs Sticky. Journal of Accounting Research, 41(1): 47- 63.
*      Anderson, MC. Banker, R. Huang, R. Janakiranam, S. (2007). Cost Behavior and Fundamental Analysis of SG&A Costs“. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 22(1): 1- 28.
*      Banker, R. D., Ciftci, M., & Mashruwala, R. (2008). Managerial Optimism, Prior Period Sales Changes, and Sticky Cost Behavior. Working Paper. Temple University.
*      Banker, R. D., & Byzalov, D. (2014). Asymmetric cost behavior. Journal of Management Accounting Research, 26(2), 43-79. 210
*      Chen, C. X., Lu, H., and T. Sougiannis. (2008). Managerial Empire Building, Corporate Governance, and the Asymmetrical Behavior of Selling, General, and Administrative Costs, SSRN Electronic Journal · October 2008, DOI: 10.2139/ssrn.1014088
*      Chen, C. X., Lu, H., and T. Sougiannis (2012). The Agency Problem, Corporate Governance, and the Asymmetrical Behavior of Selling, General, and Administrative Costs, Contemporary Accounting research, 29 (1): 252–282
*      Chen, C. X., Gores, T., Nasev, J. (2013). Managerial Overconfidence and Cost Stickiness . Working Paper, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract= 2208622.
*      Dierynck, B., Landsman, W.R. and Renders, A. (2012). Do Managerial Incentives Drive Cost Behavior? Evidence about the Role of the Zero Earnings Benchmark for Labor Cost Behavior in Private Belgian Firms. A Journal of the American Accounting Association, 87 (4): 1219-1246.
*      Defond M. L., Park C. W. (1997). Smoothing Income in Anticipation of Future Earnings. Journal of Accounting and Economics; 23: 115-139.
*      Hartlieb S, R.Loy T. (2017). Evidence on the Tradeoff between Cost Stickiness and Income Smoothing. Online: http://www.ssrn.com.
*      Jensen, C. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers. American Economic Review, 76: 323-339.
*      Kama, I., and D. Weiss. (2013). Do Earnings Targets and Managerial Incentives Affect Sticky Costs?.  Journal of Accounting Research 51(1): 201-224.
*      Leuz, C., Nanda, D. and Wysocki, P. (2003). Earning management and investor protection: an international comparison. Journal of Financial Economics, 69, 505-527 .
*      Li, Y.H. (2018) Earnings Management Motivation and Cost Stickiness—Research Based on Private Equity Placement. American Journal of Industrial and Business Management, 8, 597-606.
*      Moses, o. douglas. (1987). Income smoothing and incentive: empirical tests using accounting changes, the accounting review, vol 62, no 2, 358-377.
*      Watts, r, and j. Zimmerman. (1986). Positive accounting theory. New jerky: prentice hall)
*      Weiss, d. (2010). Cost behavior and analysis earning forcasts, the accounting review, vol 85, no 4, page 1441-1471.
*      Yasu kata, K., &Kajiwara, T. (2011). Are "Sticky Costs” the Result of Deliberate Decision of Managers? . availableat:http://ssrn.com