تیپ های شخصیتی حسابرسان و میزان پایبندی آنان بر آیین رفتار حرفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی،رشت، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران،

3 استادیار گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

4 دانشیار گروه روانشناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه تیپ‌های شخصیتی حسابرسان با میزان پایبندی آنان بر آیین رفتار حرفه‌ای حسابرسی می پردازد. این پژوهش از لحاظ روش انجام کار، توصیفی و از لحاظ ارتباط با محیط پیرامون در زمره تحقیقات رفتاری می باشد. در این پژوهش جهت بررسی تیپ‌های شخصیتی از مدل پنج عاملی شخصیت (NEO-PI) استفاده شده است که تیپ های شخصیتی را تحت عنوان های روان‌رنجور، برون‌گرایی، پذیرابودن، موافق بودن و وظیفه‌شناس دسته بندی می‌کند. همچنین در بخش آیین رفتار حرفه‌ای از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری و براساس مقیاس لیکرت سنجش شده و همچنین با بکارگیری آزمون‌های آماری اسپیرمن و پیرسون بصورت ترکیبی مورد تحلیل واقع شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که تیپ شخصیتی "موافق بودن" بیشترین ارتباط را با میزان پایبندی حسابرسان به آیین رفتار حرفه‌ای دارد؛ دیگر ویژگی‌ها با تعداد تکرار برابر در رده‌های بعدی قرار دارند. همچنین در مجموع، از نظر میزان پایبندی حسابرسان به آیین رفتار حرفه‌ای، عملکرد حرفه‌ای و استقلال بیشترین ارتباط را با تیپ‌های شخصیتی حسابرسان دارند؛ رازداری، صداقت و درستکاری و رفتار حرفه‌ای به ترتیب در رده‌های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Auditor's Personality Types and Their Adherence to Code of Professional Ethics

نویسندگان [English]

  • Petro Sepehri 1
  • Keyhan Azadi 2
  • M. Reza Vatanparast 3
  • Bahman Akbari 4
1 Phd student in Accounting , Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
2 Assistant Professor in Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
3 Assistant Professor in Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
4 Associate Professor in Phsycology, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

The present study investigates the relationship between the personality types of the auditors and their degree of adherence to audit code of ethics. This research is descriptive in terms of the methodology, and in terms of relation with the environment is a behavioral research. In this research, the personality types use the Five-factor Personality Model (NEO-PI) to identify personality types as Neuroticism, Extraversion, Openness, Agreeableness, Conscientiousness. Also, in the Code of ethics section, a researcher made questionnaire has been investigated. Data were collected based on Likert scale and analyzed using Excel, SPSS software and Spearman and Pearson statistical tests. The results of the research indicate that the personality type " Agreeableness " is most closely related to the degree to which the auditors adhere code of ethics; other characteristics with equal number of replies are in the next category. Also, in general, in terms of the extent to which auditors adhere to code of ethics, professional performance, and independence, they are most closely associated with the types of auditors' personalities; secrecy, honesty, integrity, and professional conduct are in the next category, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality Type
  • Code of Ethics
  • Audit
*      آزادی، کیهان؛ محمدرضا، نیک بخت؛ بزرگ اصل، موسی. (1395).اریه مدلی جامع برای قیمت گذاری خدمات حسابرسی با استفاده از منطق فازی. دانش حسابرسی، شماره 21، صص116-97
*      برادران حسن زاده، رسول؛ فتاحی اصل، بهرام؛ ابوالحسن زاده، سودا (1392). بررسی تأثیر تیپ های شخصیتی حسابرسان بر محتوای گزارش حسابرسی. فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال دوم، شماره ششم، صص 100-89
*      بیات، غلامرضا. (1388). آیین رفتار حرفه‌ای در حسابداری و حسابرسی. منابع انسانی. سال 1388.شماره پنجم صص 32-29
*      جعفری، علی.(1389).اصول حسابرسی، تهران: انتشارات کیومرث
*      خوزین، علی؛ محمدی، جمال (1394). مطالعه تطبیقی مفاهیم مندرج در آیین رفتار حرفه ای حسابدارن از دیدگاه تهیه کنندگان و استفاده کنندگان از گزارش های مالی. فصلنامه دانش حسابرسی، سال پانزدهم، شماره60
*      دریائی، عباسعلی؛ عزیزی، اکرم (1397). رابطه اخلاق، تجربه و صلاحیت حرفه‌‌ای حسابرسان با کیفیت حسابرسی (با توجه به نقش تعدیل کننده شک و تردید حرفه‌ای(. فصلنامه دانش حسابداری مالی ، سال پنجم، شماره 1
*      سرلک، نرگس )1387). اخلاق حسابداری. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال سوم، شماره های1 و 2  
*      علی‌فرّی، ملیحه؛ وکیلی فرد، حمید رضا؛ بنی مهد، بهمن؛ رویایی، رمضانعلی. (1397).نقش تعدیل کنندگی تیپ شخصیتی افراد در تأثیر درک مسئولیت اجتماعی بر رضایت و تعهد شغلی حسابداران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، دوره 11، شماره 36، صص 93-111
*      کمیته فنی سازمان حسابرسی. دی ماه 1388.آیین رفتار حرفه ای،تهران: انتشارات جامعه حسابداران رسمی ایران.
*      نیک بخت، محمدرضا؛ رضایی، ذبیح الله؛ منتی، وحید (1396). طراحی مدل کیفیت حسابرسی داخلی. فصلنامه دانش حسابرسی، سال 17، شماره69
*      A. Aghaei Chadegani, Z. Muhammaddun Mohamed, and T. Mohd Iskandar(2015)The Influence of Individual Characteristics on Auditors’ Intention to Report Errors Journal of Economics, Business and Management, Vol. 3, No. 7, July 2015
*      Abdol Mohammadi, M. And Wright., (1987)."An Examination of the Effects of Experience and Task Complexity on Audit Judgments".The ccounting Review, 1, January,pp. 1 – 13
*      Ashton, R.H., And S.S. Kramer., (1999)"Students as Surrogates in Behavioral Accounting Research: Some Evidence".Journal of Accounting Research ,Spring , PP.1- 15.
*      Bouhawia M، Gugus I، Zaki B. (2015). The effect of working experience، integrity، competence، and organizational commitment on audit quality. IOSR Journal of Economics and Finance; 6(4):60-67
*      Davidson And Hart( 1995)."Determinats of Auditor Expertise". Journal Of Accounting Research,PP.20 - 28.
*      Gundry, Leanne C. (1996). "Dysfunctional behaviour in the modern audit environment: the effect of time budget pressure and auditors’ personality type on reduced audit quality practices Otago University esearch
*      Jaffar, Nahariah., Salleh, Arfah., Mohd Iskandar, Takiah And Haron, Hasnah (2006)."A conceptual discussion on the external auditor's personality and detection of fraud".European Journal of Social Sciences, 4 (1),pp.66-76.
*      McCrae RR, Costa PT. Validation of the five-factor model of personality across instruments and observers. Journal of Personality and Social Psychology. 1987;52: 81-90.
*       Meigs W. (1999). Auditing principles. Translation by: Arbab soleymany A، NafaryM. (2002). Tehran:Corporate Audit
*      Mohamed Alteer, Ahmed., Bin Yahya, Sofri., Haron, Md Harashid. Auditors’ Personal Values and Ethical Judgement At Different Levels of Ethical Clilmate: A Conceptual Link.  Journal of Asian Scientific Research, 2013, 3(8):862-875
*      Pflugrath G، Martinov-Bennie N، Chen L. (2007).The impact of codes of ethics and experience on audit or judgments. Managerial Auditing Journal;22(6): 566- 589.
pinkus ( 1984). " Personality And Performance At The Beginning Of The New Millennium. What Do We Know and Wher Do We Go Next?" ,Volume 9. http://ssrn.com/