کاربرد مدل لینتنر در سنجش سرعت تعدیل سود با استفاده از رگرسیون غلتان در شرایط بحرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 گروه مدیریت مالی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

مدیریت انعطاف پذیری مالی داخلی بصورت مستقیم بر چگونگی استفاده از وجه نقد، ظرفیت بدهی استفاده نشده و اثر متقابل آن در شرایط مواجهه با بحران و شوک های برون سازمان و همچنین به سیاست تقسیم سود شرکت بستگی دارد. بررسی ظرفیت بدهی استفاده نشده به عنوان یکی از اجزای انعطاف پذیری مالی داخلی شرکت ها اهمیت زیادی دارد زیرا مشخص شدن این مسئله به پویایی و حفظ انعطاف پذیری مالی داخلی کمک کرده و موجب بهبود عملکرد شرکت در برخورد با شوک ها و بحران های مالی غیرمنتظره و همچنین استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری و سودآوری می شود. در این راستا، مقاله حاضر به بررسی ارتباط بین ظرفیت بدهی استفاده نشده و سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی شوک نقدینگی می پردازد. برای اندازه‌گیری سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام که معیاری برای سنجش هموارسازی سود بوده، از رگرسیون غلتان با توجه به مدل لیتنر(1956)، و همچنین جهت سنجش ظرفیت بدهی استفاده نشده که شاخصی برای اندازه‌گیری انعطاف پذیری مالی است، از روش دی جانگ و همکاران(2012) و فالکندر و وانگ(2006) استفاده شده است. با توجه به محدودیت‌های تحقیق، 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1396-1387 با استفاده از نرم افزار استاتا مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد ظرفیت بدهی استفاده نشده بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام تاثیر معناداری ندارد. همچنین شوک نقدینگی تاثیری بر ارتباط بین ظرفیت بدهی استفاده نشده و سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implications of Lintner’s Model in Examine of dividends Adjustment Speed with the Rolling Regressions in Crisis Situations

نویسندگان [English]

  • S. Morteza Nabavian 1
  • S. Ali Nabavi Chashmi 2
  • Iman Dadashi 1
  • Bahram Mohseni Maleki 3
1 Department of Accounting, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Department of Financial Management, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
3 Department of Accounting, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Internal financial flexibility Management directly relies on how to use cash, unused debt capacity and its interaction in crisis situations and external shocks and also on corporate dividend policies. Investigating unused debt capacity as a component of corporate internal financial flexibility is important because it addresses the dynamics and sustainability of internal financial flexibility and improves corporate performance in dealing with shock and unexpected financial crises as well as the use of Optimized for investment opportunities and profitability. In this regard, the present paper examines the relationship between unused debt capacity and the dividends adjustment speed, considering the role of Liquidity shock moderation. In order to measure the dividends adjustment speed, which is a benchmark for dividend smoothing, the rolling window regressions based on the Lintner model (1956) was used Dijang et al (2012) and Faulkender and Wang (2006) method is applied for measuring the unused debt capacity, which is an indicator for measuring financial flexibility. According to the research constraints, 105 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period of 2008-2018 using the STATA software have been investigated. The results of the research show that the unused debt capacity does not have a significant effect on the dividends adjustment speed. Also, the Liquidity shock has no effect on the relationship between the unused debt capacity and the dividends adjustment speed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unused debt capacity
  • dividends adjustment speed
  • Dividend smoothing
  • Financial flexibility and Liquidity shock
*      بادآور نهندی، یونس؛ برادران حسن زاده، رسول؛ بلوری، امین؛ و محمودزاده باغبانی، سعید. (۱۳۸۹). بررسی تاثیر ساختار مالکیت و سرمایه بر میزان هموار سازی سود شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، 2(8)، 75-94.
*      براری نوکاشتی، صغری؛ بنی مهد، بهمن؛ و یعقوب نژاد، احمد. (1397). انعطاف پذیری حسابداری وخوش بینی مدیران: آزمون تئوری اختیارات مدیریتی. فصلنامه حسابداری مدیریت،11(37)،1-14.
*      ‏‫‎‏‫تهرانی رضا؛ و شهاب الدین شمس. (۱۳۸۲). محاسبه سرعت تعدیل تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی رابطه آن با رشد بازده سهام. تحقیقات مالی، 5(15).
*      ‏‫‏‫ثقفی، علی؛ و محمدرضاخانی، وحید. (۱۳۹۴). هموارسازی سود؛ مروری جامع بر مفاهیم با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی. پژوهش حسابداری، 5(1)، 111-128.
*      جهانشاد، آزیتا؛ و امیری، سعید. (1392). مقایسه متغیرهای حسابداری در شرکت های هموارساز و غیر هموارساز سود با استفاده از شاخص رفتار هموارسازی موسز (MOSES). فصلنامه حسابداری مدیریت، 6(16)،16-1.
*      ‏‫حقیقت، حمید؛ و بشیری، وهاب. (۱۳۹۱). بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه. مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری، 3(8)، 49-71.
*      ‏‫خدایی وله زاقرد محمد؛ و زارع تیموری مهدی. (۱۳۸۹). تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 1(3)، 155-173. ‎
*      ‏‫شعری آناقیز، صابر؛ بولو، قاسم؛ و رستاقی، بهرام محسنی ملکی. (۱۳۹۵). رابطه بین انعطاف پذیری مالی و نوع تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های تجربی حسابداری، (22).
*      فتحی، سعید؛ گوگردچیان، احمد؛ و بهزادی، عاطفه. (۱۳۹۷). بررسی تأثیر ارزش انعطاف­پذیری مالی بر سیاست­های مالی شرکت­ها و هزینه سرمایه سهام با استفاده از مدل گامبا و تریانتیس. چشم­انداز مدیریت مالی، (1(21))، 29-50.
*      ‏‫نجفی مقدم، علی. (۱۳۹۶). تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه با استفاده از دو مدل برایان کلارک و فولک اندرووانگ. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 8(33)، 153-182.
*      Anana Raju, G.; & Rane, A. (2018). Dividend smoothing and implications of Lintner’s model: An empirical analysis of Indian metal sector. Retrieved from http://irgu.unigoa.ac.in/drs/handle/unigoa/5192.
*      Byoun, Soku. (2011). Financial Flexibility and Capital Structure Decision. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1108850 or http://dx.doi.org /10.2139/ssrn.110885.
*      Chua, SH. (2012). Cash holdings, Capital structure and financial flexibility. Phd Thesis submitted to the University of Nottingham.
*      Clark, Brian J. (2010). The Impact of Financial Flexibility on Capital Structure Decisions:Some Empirical Evidence. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1499497.
*      De Jong, A., Verbeek, M., and Verwijmeren, P. (2012). Does _nancial exibility reduce investment distortions? Journal of Financial Research, 35:243{259.
*      Faulkender, Michael; & Wang, Rong. (2006). Corporate Financial Policy and the Value of Cash. The Journal of Finance, (Vol. 61, No. 4), 1957-1990.
*      Fliers, Philip T. (2016). Dividend Smoothing, Financial Flexibility and Capital Structure. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2821657.
*      Fliers, P.T. (2019). What is the relation between financial flexibility and dividend smoothing? Journal of International Money and Finance, doi: https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2018.12.009.
*      Hess, Dieter and Immenkötter, Philipp. (2014). How Much Is Too Much? Debt Capacity and Financial Flexibility. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1990259.
*      Lie, E. (2005). Operating performance following dividend decreases and omissions. Journal of Corporate Finance, 12:27-53.
*      Lintner, John. (1956). Distribution of Incomes of Corporations among Dividends, Retained Earnings, and Taxes. The American Economic Review, 46(2), 97-113. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1910664.
*      Martínez-Sola, Cristina; García-Teruel, Pedro J.; & Martínez-Solano, Pedro. (2018). Cash holdings in SMEs: speed of adjustment, growth and financing. Small Business Economics, 51(4), 823-842. https://doi.org/10.1007/s11187-018-9990-y