رابطه بین ایدئولوژی اخلاقی و استرس حسابداران رسمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

این پژوهش، به بررسی رابطه بین ایدئولوژی اخلاقی و استرس حسابداران رسمی می‌پردازد. مطالعه پیش رو از نوع پیمایشی‌- کاربردی است. همچنین، بررسی موضوع به‌وسیله پرسشنامه و نمونه‌گیری از 117 نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران صورت گرفت و برای تحلیل یافته‌ها در قالب 2 فرضیه اصلی، از روش معادلات ساختاری توسط نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد. در این پژوهش، ایده‌آل‌گرایی و نسبی‌گرایی به‌عنوان اجزای ایدئولوژی اخلاقی موردبررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهشی نشان داد که بین ایده‌آل‌گرایی و استرس حسابداران رسمی، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین، بین نسبی‌گرایی و استرس کارکنان، رابطه معکوس و معناداری مشاهده شد. درنتیجه، با توجه به کنترل استرس حسابداران رسمی و در راستای رسیدن به اهداف سازمانی، لازم است که برنامه‌ریزی‌های مناسبی در ارتباط با ایدئولوژی‌های اخلاقی افراد، صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Ethical Ideology and CPAs Stress

نویسندگان [English]

  • Rafik Baghoomian 1
  • Hossein Rajabdoory 2
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student of Accounting and Member of Young Researchers and Elite Club, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

This research examines the relationship between ethical ethics and CPAs stress. The study is a pre-survey type-applied study. Also, the survey was done from 117 members of the Iranian Association of Certified Public Accountants (IACPA). To analyze the findings in the form of two main hypotheses, structural equations were used by Smart PLS software. In this research, idealism and relativism were considered as components of ethical ideology. The findings of the research showed that there is a positive and significant relationship between CPAs ideality and stress. In addition, there was a negative and significant relationship between relativism and CPAs stress. As a result, considering the stress management of CPAs in order to achieve organizational goals, it is necessary to make appropriate plans related to the ethical ideologies of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical Ideology
  • Idealism
  • Relativism
  • CPAs Stress
*      امانی، جواد و هیمن خضری‌آذر و حجت محمودی. (1391). معرفی مدل‌یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی - PLS - PM - و کاربرد آن در پژوهش‌های رفتاری. دانش روان‌شناختی. 1: 41- 55.
*      بزرگ­اصل، موسی و حسین رجب­دری و امیررضا خانی­ذلان. (1397). رابطه اختلال شخصیت ضداجتماعی و تمایل به رفتارهای غیراخلاقی در دانشجویان حسابداری. حسابداری سلامت. 7 (2): 1- 14.
*      دازه، نوشین و منصور گرکز. (1394). رابطه بین استدلال اخلاقی، طرز تفکر، نیت و تمایل اخلاقی حسابداران رسمی. اخلاق در علوم و فناوری. 1 (10): 115- 140.
*      رجب‌دری، حسین و اعظم روستامیندی و زیبا آسوده. (1395). بررسی پایبندی دانشجویان کارشناسی حسابداری به اخلاق حرفه‌ای. فصلنامه اخلاق. 12 (21): 265- 292.
*      رویایی، رمضانعلی و قدرت­الله طالب­نیا و یحیی حساس­یگانه و صابر جلیلی. (1392). بررسی رابطه بین فلسفه اخلاق فردی و ویژگی های جمعیت شناختی با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی. حسابداری مدیریت. 6 (16): 15- 26.
*      سلطانی، مرضیه و مهین امین­الرعایا و عباس عطاری. (1387). اثر آموزش مدیریت استرس بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دبیرستان­های دخترانه شهر تیران و کرون استان اصفهان. تحقیقات علوم رفتاری. 6 (1): 9- 16.
*   فروغی­راد، رسول و حمیدرضا بزاززاده­تربتی. (1398). تأثیر استرس کاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی. دانش حسابرسی. ۱۹ (۷۴): ۱۵۱-۱۷۴.
*      گل­پرور،  محسن و شیرین نیری و علی مهداد. (1396). رابطۀ ارزش­های سازمانی با استرس شغلی ، فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی سازمانی در کارکنان شرکت سهامی ذوب‌آهن. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی. 1 (42): 45-68.
*      مطهری، مرتضی. (1368). مجموعه آثار. انتشارات صدرا. جلد دوم.
*      مهدوی، غلامحسین و رضا زمانی. (1397). تأثیر ویژگی­های فردی حسابرسان بر رضایت شغلی آنان. دانش حسابرسی. 18 (71): 37- 56.
*      مؤمنی، منصور و علی فعال‌قیومی. (1389). تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS، چاپ دوم، تهران: انتشارات کتاب نو.
*      نمازی، محمد و حسین رجب‌دری و اعظم روستامیندی. (1396). بررسی تعداد و تحلیل محتوای مقاله‌های مرتبط با اخلاق حرفه‌ای حسابداری ایران. پیشرفت‌های حسابداری. 9 (1): 192- 226.
*      نمازی، محمد و فهیمه ابراهیمی. (1395). مدل‌بندی و تعیین اولویت عوامل مؤثر بر قصد گزارش تقلب‌های مالی توسط حسابداران. مطالعات تجربی حسابداری مالی. 13 (49): 1- 28.
*      هاشمی، هایده. (1385). بررسی رابطه رفتارهای مدیریت زمان و استرس شغلی در پرستاران بخش­های داخلی و جراحی بیمارستان­های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. اصول بهداشت روانی. 29 (30): 51- 56.
*         Akaah, I. P. (1997). “Influence of deontological and teleological factors on research ethics evaluations”. Journal of Business Research. 39 (2): 71–80.
*         Babin, B. J., Boles, J. S., and Robin, D. P. (2000). “Representing the perceived ethical work climate among marketing employees”. Journal of the Academy of Marketing Science. 28 (3): 345–358.
*         Dubinsky, A. J., Nataraajan, R., and Wen, Y. H. (2004). “The influence of moral philosophy on retail salespeople’s ethical perceptions”. The Journal of Consumer Affairs. 38 (2): 297–319.
*         Forsyth, D. R. (1980). “A taxonomy of ethical ideologies”. Journal of Personality and Social Psychology. 39 (1): 175.
*         Forsyth, D. R. (1992). “Judging the morality of business practices: the influence of personal Larson, L. L. (2004). “Internal auditors and job stress”. Managerial Auditing Journal. 19 (9): 1119–1130.
*         Hair, J., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Mena, J. (2012). An Assessment of the Use if Partial Least Squares Structural Equation Modeling in Marketing Research. Journal of the Academy of Marketing Science. 40 (3): 414-433.
*         Henle, C. A. (2005). “Predicting workplace deviance from the interaction between organizational justice and personality”. Journal of Managerial Issues. 17 (2): 247–263.
*         Henle, C. A., Giacalone, R. A., and Jurkiewicz, C. L. (2005). “The role of ethical ideology in workplace deviance”. Journal of Business Ethics. 56 (3): 219–230.
*         Ho, J. A. (2010). “Ethical perception: are differences between ethnic groups situation dependent?”. Business Ethics: A European Review. 19 (2):154–182.
*         Jackson, T., David, C., Deshpande, S., Jones, J., Joseph, J., Lau, K. F., and Taka, I. (2000). “Making ethical judgements: a cross-cultural management study”. Asia Pacific Journal of Management. 17 (3): 443–472.
*         Jinseok, S., Chun, Y., Shin, J., and Min Soo, K. (2013).” How Does Corporate Ethics Contribute to Firm Financial Performance? The Mediating Role of Collective Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior”. Journal of Management. 39 (4): 853-877.
*         Kahn‚ R.‚ Wolfe‚ D.‚ Quinn‚ R.‚ Snoek‚ J., and Rosenthal‚ R. A. (1964). Organizational Stress: Studies in Role of Conflict and Ambiguity. New York: John Wiley.
*         Koh, H. C., and El’Fred, H. Y. (2001). “The link between organizational ethics and job satisfaction: a study of managers in Singapore”. Journal of Business Ethics. 29 (4): 309–324.
*         Larson, L. L. (2004). “Internal auditors and job stress”. Managerial Auditing Journal. 19(9): 1119–1130.
*         Leicht, K. T., and Fennell, M. L. (1997). “The changing organizational context of professional work”. Annual Review of Sociology. 23 (1): 215–231.
*         Liu, Y., Zhao, S., Li, R., Zhou, L., and Tian, F. (2018). “The relationship between organizational identification and internal whistle-blowing: the joint moderating effects of perceived ethical climate and proactive personality”. Review of Managerial Science. 12 (1): 113- 134.
*         Ming, T. T., and Chia, M. S. (2005). “The influences of organizational and personal ethics on role conflict among marketing managers: an empirical investigation”. International Journal of Management. 22 (1): 54–61.
*         Moon, C. J., and Woolliams, P. (2000). Managing Cross Cultural Business Ethics. In Business challenging business ethics: new instruments for coping with diversity in international business (pp. 105–115). Netherlands: Springer.
*         Moser, M. R. (1988). “Ethical conflict at work: A critique of the literature and recommendations for future research”. Journal of Business Ethics. 7 (5):381–387.
*         Mulki, J. P., Jaramillo, J. F., and Locander, W. B. (2008). “Effect of ethical climate on turnover intention: linking attitudinal-and stress theory”. Journal of Business Ethics. 78 (4): 559–574.
*         NIOSH. (1999). Stress at Work. U.S. National Institute for Occupational Safety and Health, DHHS (NIOSH). Publication Number 99–101.
*         O’Dwyer, B., and Madden, G. (2006). “Ethical codes of conduct in Irish companies: a survey of code content and enforcement procedures”. Journal of Business Ethics. 63 (3): 217–236.
*         Peterson, D. K. (2002). “Deviant workplace behavior and the organization’s ethical climate”. Journal of Business and Psychology. 17 (1): 47–61.
*         Quick, J. C., Murphy, L. R., Hurrell, J. J., and Orman, D. (1992). The Value of Work, the Risk of Distress and the Power of Prevention (chapter 1). In J. C. Quick, L. R. Murphy, & J. J. Hurrell (Eds.), Stress and wellbeing: assessment and interventions for occupational mental health. Washington, DC: APA.
*         Schultz, O., and Tran, D. (2015). Business Ethics and the Influence on the Development of Intellectual Capital: A study of the Auditing Profession. Master Thesis of Kristianstad University. Section for Health and Society.
*         Schwepker, C. H. J., & Hartline, M. D. (2005). “Managing the ethical climate of customer-contact service employees”. Journal of Service Research. 7(4): 377–397.
*         Shukla, A., and Srivastava, R. (2017). “Influence of ethical ideology on job stress”. Asian Journal of Business Ethics. 6 (2): 233- 254.
*         Svanberg, J., and Öhman, P. (2016). “Does Ethical Culture in Audit Firms Support Auditor Objectivity?”. Accounting in Europe. 13 (1): 65-79.
*         Tansey, R., Brown, G., Hyman, M. R., and Dawson Jr., L. E. (1994). “Personal moral philosophies and the moral judgments of salespeople”. Journal of Personal Selling & Sales Management. 14 (1): 59–75.
*         Thorne, L., and Saunders, S. (2002). “The socio-cultural embeddedness of individuals’ ethical reasoning in organizations (cross-cultural ethics)”. Journal of Business Ethics. 35 (1): 1–14.