تأثیر مدیریت مبتنی بر ارزش بر عملکرد بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

هدف: در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر مدیریت مبتنی بر ارزش بر عملکرد بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است تا صحت این ادعا در بازار سهام ایران مورد ارزیابی قرار گیرد.
روش: به منظور سنجش عملکرد بازار شرکت از دو معیار ارزش بازار سهام و بازده غیرعادی تجمعی سهام در دوره 1 روزه قبل تا بعد از انتشار صورت‌های مالی استفاده شد. همچنین در راستای سنجش مدیریت مبتنی بر ارزش از تفاضل نرخ بازده سرمایه‌گذاری از نرخ هزینه سرمایه بهره گرفته شد تا ویژگی اصلی مدیریت مبتنی بر ارزش در سنجش آن نیز لحاظ گردد. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 1393 تا 1399 بودند که تعداد 154 شرکت به عنوان نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. داده‌های تحقیق از طریق صورت‌های مالی سالیانه شرکت‌ها استخراج شده و با استفاده از رگرسیون داده‌های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج حاصل نشان داد که مدیریت مبتنی بر ارزش تأثیر مستقیم و معناداری بر ارزش بازار سهام شرکت داشته است، در حالی که تأثیر آن بر روی بازده غیرعادی انباشته شرکت در جهت معکوس و معنادار است
نتیجه‌گیری: مطابق با یافته‌های این پژوهش، به نظر می‌رسد که مدیریت مبتنی بر ارزش در دیدگاه سهام‌داران، از اهمیت کمتری نسبت به سایر عوامل و شاخصه‌های مالی شرکت برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Value-Based Management on the Market Performance of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • nemat rostami mazouei 1
 • zahra shircavand 2
1 Assistant Professor of Accounting , chalous Branch, Islamic Azad University, chalous, Iran.( Corresponding author)
2 Ph.D Student of Accounting , chalous Branch, Islamic Azad University, Iran
چکیده [English]

Purpose: During the last few decades, various studies have investigated the performance implications of value-based management. While many studies indicate that firms that implement a value-based metric within their control and reporting systems can outperform their peers who opt against implementing such a metric. In this regard, the present study examines the impact of value-based management on the market performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange to assess the accuracy of this claim in the Iranian stock market as a developing country.
Method: In order to measure the company's market performance, two criteria of stock market value and abnormal cumulative stock returns in the period of 1 day before and after the publication of financial statements were used. Also, in order to measure value-based management, the difference between the rate of return on investment and the rate of cost of capital was used to include the main feature of value-based management in measuring it. The research method was descriptive-correlational and the statistical population of the study included all companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 2014 to 2020 that 154 companies were analyzed as the final sample. Research data were extracted using Rahavard Novin software and through the annual financial statements of companies and were analyzed using panel data regression.
Findings:The results of fitting the research models showed that value-based management had a direct and significant effect on the value of the company's stock market, while its effect on the company's accumulated abnormal returns was obtained in the opposite and significant direction.
Conclusion: According to these results, it seems that value-based management in the view of shareholders has been less important than other factors and financial characteristics of the company.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Value-Based Management
 • Market Value
 • Abnormal Return
 • حجازی، ر.؛ عارف منش، ز. (1394). مدیریت بر مبنای ارزش، راهبری شرکتی و کارآفرینی شرکت: چارچوب اقتضایی. حسابداری و منافع اجتماعی، 5(2)، 1-18.
 • خوانساری، ن. (1393). مدیریت مبتنی بر ارزش، عملکرد مالی و ویژگی‌های تجاری شرکت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشکده علوم اجتماعی.
 • رهنمای رودپشتی، ف.؛ افتخاری علی آبادی، ا. (1389). تدوین راهبرد با رویکرد ارزش آفرینی در موسسات مالی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 1(4), 129-149.
 • کردستانی، غ.؛ خوانساری، ن. (1395). بررسی ارتباط رتبه ی مدیریت مبتنی بر ارزش و عملکرد مالی شرکت. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 5(18)، 105-117.
 • مردانیان، م. (1397). توسعه مدلی برای کنترل هزینه‌های پروژه‌های ساخت مبتنی بر ترکیب رویکرد مدیریت ارزش کسب‌شده و مدل منحنی یادگیری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران شمال.
 • Balachandran, S.V. (2006), ‘How Does Residual Income Affect Investment? The Role of Prior Performance Measures’, Management Science, Vol. 52, pp. 383-394.
 • Bentley, K.A., Omer, T.C., Sharp, N.Y., (2013). Business strategy, financial reporting irregularities, and audit effort. Contemp. Res. 30, 780–817.
 • Bergh, D.D., Peruffo, E., Chiu, W.T., Connelly, B., Hitt, M.A., (2020). Market response to divestiture announcements: a screening theory perspective. Healthc. Excell. 18, 547–572.
 • Busenbark, J.R., Wiseman, R.M., Arrfelt, M., Woo, H.-S., (2017). A review of the internal capital allocation literature: piecing together the capital allocation puzzle. Manage. 43, 2430–2455.
 • Chen, S., Feldman, E.R., (2018). Activist-impelled divestitures and shareholder value. Manag. J. 39, 2726–2744.
 • D’Mello, R., Gao, X., Jia, Y., (2017). Internal control and internal capital allocation: evidence from internal capital markets of multi-segment firms. Account. Stud 22, 251–287.
 • Davies, M. (2000). Value-based management in practice: a critical review, in: Value-based management: context and application, by G. Arnold and M. Davies, Wiley.
 • Firk S., Richter S., Wolff M. (2021). Does value-based management facilitate managerial decision-making? An analysis of divestiture decisions, Management Accounting Research, 51 (2021) 100736.
 • Firk, S., Maybuechen, F., Oehmichen, J., Wolff, M., (2019). Value-based management and merger & acquisition returns: a multi-level contingency model. Account. Rev. 28, 451–482.
 • Firk, S., Schrapp, S., Wolff, M., (2016). Drivers of value creation – the role of value-based management and underlying institutions. Account. Res. 33, 42–60.
 • Govindarajan, V., Rajgopal, S., Srivastava, A., (2018). Why financial statements don’t work for digital companies. Bus. Rev. 1–6.
 • Harrison, J.S., Thurgood, G.R., Boivie, S., Pfarrer, M.D., (2019). Measuring CEO personality: developing, validating, and testing a linguistic tool. Manag. J. 40, 1316–1330.
 • Hennig, J.C., Firk, S., Wolff, M., Coskun, H., (2020). Doing well by doing good: drivers of firms’ economic motivation for environmental management control system SSRN Working Paper.
 • Ittner, C.D. and D.F. Larcker (2001), ‘Assessing empirical research in managerial accounting: A value–based management perspective’, Journal of Accounting and Economics, Vol. 32, 349-410.
 • Knauer, T., Silge, L., Sommer, F., (2018). The shareholder value effects of using valuebased performance measures: evidence from acquisitions and divestments. Account. Res. 41, 43–61.
 • Laamanen, T., Brauer, M., Junna, O., (2014). Performance of acquirers of divested assets: Evidence from the U.S. software industry. Manag. J. 35, 914–925.
 • Li, K., Mai, F., Shen, R., Yan, X., (2020). Measuring corporate culture using machine learning. Financ. Stud. forthcoming.
 • Lueg, R. and U. Schäffer (2010). Assessing empirical research on value–based management: Guidelines for improved hypothesis testing, Journal für Betriebswirtschaft, Vol. 60, 1-60.
 • Rappaport, A. (1981), ‘Selecting strategies that create shareholder value’, Harvard Business Review, Vol. 59,139-149.
 • Ryan, H.E. and E.A. Trahan (2007). Corporate financial control mechanisms and firm performance:The case of value–based management systems, Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 34, 111-135.
 • Schultze, W., List, T., Schabert, B., Dinh, T., (2018). Economic consequences of implementing and communicating value based management systems. J. Bus. Financ. Account. 45, 511–543.
 • Thywissen, C., Pidun, U., zu Knyphausen-Aufseß, D., (2018). Process matters the relevance of the decision making process for divestiture outcomes. Long Range Plann. 51, 267–284.
 • Vidal, E., Mitchell, W., (2015). Adding by subtracting: the relationship between performance feedback and resource reconfiguration through divestitures. Sci. 26, 1101–1118.