جبهه‌گیری مدیریتی نسبت به قابلیت‌های تکنولوژی‌های کارآفرینانه: بسط تئوری استیلای هژمونی قدرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کارآفرینی فناوری، گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

3 گروه حسابداری ومدیریت،واحد علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول،ایران

4 دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، گرگان، ایران

چکیده

باتوسعه اقتصاد بین‌المللی و رقابتی‌شدن بازارها، قابلیت‌های تکنولوژیک به خصوص از نوع کارآفرینانه به سرعت در حال تغییر است به گونه ای که مدیران شرکت‌ها از طریق جذب دانش مرتبط با این حوزه در تلاش هستند تا کارکردهای رقابتی را تقویت نمایند. اما این واقعیت وجود دارد که ساختارهای تصمیم‌گیری در هر شرکت بسته به رویکردهای مدیریتی متفاوت می‌باشد و این موضوع باعث می‌گردد تا اولویت‌های فردی و ادراکی جایگزین توسعه قابلیت‌های تکنولوژیک کارآفرینانه برای توسعه گردد. جبهه‌گیری مدیریتی به عنوان یکی از مباحث استیلای هژمونی قدرت محسوب می‌شود که می‌تواند سطح تصمیم‌های یک جانبه گرایی به منظور حفظ جایگاه مدیریت را تقویت نماید و مانع از کارکردهای اثربخش بکارگیری قابلیت‌های تکنولوژی کارآفرینانه گردد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر جبهه‌گیری مدیریتی نسبت به قابلیت‌های تکنولوژی‌های کارآفرینانه براساس بسط تئوری استیلای هژمونی قدرت می‌باشد. براین مبنا به منظور سنجش جبهه‌گیری مدیریتی از پرسشنامه استاندارد براساس مقیاس لیکرت ۵ گزینه‌ای استفاده شد. اما جهت سنجش گرایش سرمایه‌گذاری کارآفرینانه از معیار بازده نسبت مالی و بازده فنی بهره برده شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 139۷ بود که تعداد ۹۱ پرسشنامه با مشارکت مدیران عامل شرکت‌های فوق از طریق تحلیل حداقل مربعات جزئی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آزمون فرضیه پژوهش نشان داد، جبهه‌گیری مدیریتی با قابلیت‌های تکنولوژی‌های ارتباط منفی و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management Entrenchment of the Entrepreneurial Capabilities of Technologies: Development of the Theory of Power Transition Hegemonic

نویسندگان [English]

 • Mostafa Hamidi 1
 • Majid Nasiri 2
 • Parviz Saeidi 3
 • Mohammd Sharif Sharifzadeh 4
1 PhD student in Technology Entrepreneurship, Department of Entrepreneurship, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
2 Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
3 Department of Accounting and Management, Ali Abad katoul Branch, Islamic Azad University, Ali Abad Katoul, Iran
4 Faculty of Agricultural Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Development of the international economy and the competitiveness of markets, technological capabilities, especially of the entrepreneurial type, are changing rapidly, so that company managers are trying to strengthen competitive functions by absorbing knowledge related to this field. But there is a fact that the decision-making structures in each company are different depending on the management approaches, and this causes individual and perceptual priorities to replace the development of entrepreneurial technological capabilities for development. Managerial entrenchment considered as one of the issues of power hegemony that can strengthen the level of unilateral decisions in order to maintain the position of management and prevent the effective functions of using the capabilities of entrepreneurial technology. The purpose of this research is Effect Management entrenchment of the entrepreneurial capabilities of technologies by development of the theory of Power transition hegemonic. Based on this, a standard questionnaire based on the 5-point Likert scale was used to management entrenchment. But was used to measure investment trends entrepreneurial criteria of efficiency of financial and technical efficiency. The statistical population studied in this study included all companies listed on the Tehran Stock Exchange in 2018. 91 questionnaires with the participation of CEOs of the above companies were analyzed through partial least squares analysis (PLS). The result of testing the research hypothesis showed that management entrenchment has a negative and significant relationship with entrepreneurial capabilities of technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Power Transition Hegemonic Theory
 • Management Entrenchment
 • Entrepreneurial Capabilities of Technologies
 • محرابی، لیلا. (۱۳۹۸). آشنایی با اصول حاکمیت شرکتی بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های متعارف، نشریه راهبرد توسعه، ۵۹(۳): ۴۶-۷۷.
 • تقی‌زاده خانقاه، وحید.، زینالی، مهدی. (1396). تاثیر ویژگی‌های هیأت مدیره و جبهه‌گیری مدیریت بر استراتژی متنوع‌سازی شرکت، راهبرد مدیریت مالی، 5(1): 135-157
 • محمدی‌خانقاه، گلشن.، پیری، پرویز.، منصورفر، غلامرضا. (1398). مدیریت سود واقعی، کیفیت حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری، بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 26(4): 595-614
 • کرمی، اژدر.، گریفیتز، گرث.، کرمی، هادی.، یونس‌پور، زهرا. (1397). تأثیر گرایش کارآفرینی بر عملکرد صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط، نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، 1(3): 43-57.
 • صحت، سعید.، یاراحمدی، محسن. (1394). بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر عملکرد شرکت (مورد مطالعه: شرکت‌های تکنولوژی- محورِ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران). مجله علمی مدیریت فرهنگ سازمانی، 13(4): 1065-1090
 • حسین‌زاده شهری، معصومه.، شاهینی، صاحبه. (1397). تاثیر قابلیت پویا و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی، کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 10(19): 123-141.
 • شفیعیون، رسول.، نوروزی، اکبر. (1399). بررسی تأثیر مدیریت تکنولوژی بر عملکرد تجاری از طریق نقش میانجی قابلیت‌های رقابتی (مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان)، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 18(39): 3-18.
 • قاسمی، زهرا.، حسین قلی زاده، رضوان.، نوغانی دخت بهمنی، محسن. (۱۳۹۷). عوامل مؤثر بر توزیع قدرت در شبکه سازمانی با تأکید بر رویکرد تحلیل شبکه، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، ۸(۱): ۱۳۳-۱۵۵.
 • محمدی‌ملقرنی، عطا‌اله.، خدابنده‌لو، نسرین. (1398). تأثیر تعدیلات نگهداشت وجه نقد و جبهه‌گیری‌های مدیریتی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، حسابداری مدیریت، 12(41): 185-196.
 • Avelino, F., Wittmayer, J, M. (2016). Shifting Power Relations in Sustainability Transitions: A Multi-actor Perspective, Journal of Environmental Policy & Planning, 18(5): 628-649. https://doi.org/10.1080/1523908X.2015.1112259
 • Belic, J., Miklosi, Z. (2020). Cosmopolitanism and unipolarity: the theory of hegemonic transition, Critical Review of International Social and Political Philosophy, https://doi.org/10.1080/13698230.2020.1766815
 • Fung, M. K. (2018). Fraudulent Financial Reporting and Technological Capability in the Information Technology Sector: A Resource-Based Perspective, Journal Business Ethics, https://doi.org/10.1007/s10551-017-3605-4
 • Gan, I. (2020). The allegory of the university: Employee voice, employee silence, and organizational power, Qualitative Research Reports in Communication, https://doi.org/10.1080/17459435.2020.1742777
 • Gummer, B. (2008). Getting In, and Staying In, "The Loop": Networking and Organizational Power, Administration in Social Work, 18(1): 107-124. https://doi.org/10.1300/J147v18n01_06
 • Han, H.-S., Lee, J.-N., & Seo, Y.-W. (2008). analyzing the impact of a firm's capability on outsourcing success: A process perspective. Information & Management, Vol. 45, No. 1, 31-42.
 • Hill, J, N, C. (2019). The evolution of authoritarian rule in Algeria: linkage versus organizational power, Democratization, 26(8): 1382-1398. https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1641694
 • Hong, H., Kubik., J, D. (2003). Analyzing the Analysts: Career Concerns and Biased Earnings Forecasts, The Journal of Finance, 58(1): 313-351. https://doi.org/10.1111/1540-6261.00526
 • Hsu, W, T., Chen, H, L., Ching Ho, M, H. (2020). CEO Tenure and R&D investment: founders vs. agents and the Role of independent directors, Technology Analysis & Strategic Management, 32(10): 1209-1222. https://doi.org/10.1080/09537325.2020.1757637
 • Hunt, S. D. (2000). A general theory of competition: Resources, competences, productivity, economic growth. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Jiang, W., Wang, A. X., Zhou, K. Z. Zhang, C. (2019). Stakeholder Relationship Capability and Firm Innovation: A Contingent Analysis. Journal of Business Ethics. https://doi.org/10.1007/s10551-019-04161-4
 • Koo, K., Kim, J, S. (2019). CEO power and firm opacity, Applied Economics Letters, 26(10): 791-794. https://doi.org/10.1080/13504851.2018.1497841
 • Laursen, K. & Foss, N.J. (2003); New HRM practices, complementarities, and the impact on innovative performance, Cambridge Journal of Economics, 27(2): 243-263.
 • Lilly, E, R. (1989). The Determinants of Organizational Power Styles, Education Review, 41(3): 281-293. https://doi.org/10.1080/0013191890410308
 • Madhavaram, S., & Hunt, S. (2008). The service-dominant logic and a hierarchy of operant resources: developing masterful operant resources and implications for marketing strategy. Journal of the Academy of Marketing Science, 36(1): 67-82.
 • Mulligan, P. (2002). Specification of a capability-based IT classification framework. Information & amp; Management, 39(8): 647-658.
 • Niu, X., Li, B. (2015). The effect of fairness preference on managerial entrenchment: an experimental analysis, Nankai Business Review International, 6(3): 312-334. https://doi.org/10.1108/NBRI-09-2014-0035
 • Qiao, P, H., Fung, A. (2016). How Does CEO Power Affect Innovation Efficiency?, The Chinese Economy, 49(4): 231-238. https://doi.org/10.1080/10971475.2016.1179017
 • Rapkin, D., Thompson, W. (2010). Power Transition, Challenge and the (Re) Emergence of China, International Interaction, 29(4): 315-342. https://doi.org/10.1080/714950652
 • Rehman, N., Razaq, S., Faroog, A., Zohaib, N, M., Nazri, M. (2020). Information technology and firm performance: mediation role of absorptive capacity and corporate entrepreneurship in manufacturing SMEs, Technology Analysis & Strategic Management, 32(9): 1049-1065. https://doi.org/10.1080/09537325.2020.1740192
 • Ross, J. W., Beath, C. M., & Goodhue, D. L. (1996). Develop long-term competitiveness through IT assets. Sloan management review, Vol. 38, No. 1, pp. 31-42.
 • Sher, P. J., & Lee, V. C. (2004). Information technology as a facilitator for enhancing dynamic capabilities through knowledge management. Information & Management, Vol. 41, No. 8, pp. 933-945.
 • Solis, J, R. (2006). Attitudinal and Perceptual Differences among Community Colleges Employee Groups during a Time of CEO Transition, Community College Journal of Research and Practice, 19(1): 23-32. https://doi.org/10.1080/1066892950190103
 • Stickel, E, S. (1992). Reputation and Performance among Security Analysts, The Journal of Finance, 47(5): 1811-1836. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04684.x
 • Tyler, B. B. (2001). The complementarity of cooperative and technological competencies: a resource-based perspective. Journal of Engineering and Technology Management, 18(1): 1-27.
 • Wang, T., Thornhill, S., De Castro, J, O. (2017). Entrepreneurial Orientation, Legitimation, and New Venture Performance, Strategic Entrepreneurship Journal, 11(4): 373-392. https://doi.org/10.1002/sej.1246
 • Zang, J., Li, Y. (2017). Technology capabilities, marketing capabilities and innovation ambidexterity, Technology Analysis & Strategic Management, 29(1): 23-37. https://doi.org/10.1080/09537325.2016.1194972