بررسی تاثیر ابعاد ذهنیت فلسفی بر بی طرفی حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 گروه حسابداری، واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران(نویسنده مسئول)

3 گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان

4 گروه حسابداری، واحد آبادان ، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد ذهنیت فلسفی بر بی طرفی حسابرس می باشد . بدین منظور  سه بعد مرتبط، یعنی جامعیت، تعمق و انعطاف­پذیری  به عنوان ابعاد ذهنیت فلسفی در نظر گرفته شد.. جامعه آماری شامل حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است که در سال 1398 که119 نفر از کلیه شرکا، مدیران و سرپرستان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند . این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی بوده و شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی و از نوع تحقیقات کیفی بوده و ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه های استاندارد می باشد. در این پژوهش برای تأیید روابط بین متغیرها از مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی( PLS) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، بین سه بعد ذهنیت فلسفی و بی طرفی حسابرس رابطه مثبتی و معنادار وجود دارد. اما بیشترین تاثیر مربوط به بعد جامعیت می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

nvestigating the effect of dimensions of philosophical mentality on the objectivity of the auditor

نویسندگان [English]

 • Alireza Mansourabadi 1
 • javad moradi 2
 • Allah Karam Salehi 3
 • Houshang Amiri 4
1 Department of Accounting, Khorramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran
2 Department of Accounting, Khorramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran
3 Department of Accounting, Islamic Azad University, Masjed-soleiman Branch,
4 Department of Accounting, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of the dimensions of philosophical mentality on the objectivity of the auditor. For this purpose, three related dimensions, namely comprehensiveness, reflection and flexibility were considered as dimensions of philosophical Method:  Managers and supervisors of auditing firms members of the Society of Accountants were selected as the research sample. This research is of applied research type and the method of collecting descriptive information is of survey type and qualitative research type and the tool used in the research is standard questionnaires. In this research, the structural equation model with partial least squares (PLS) approach has been used to confirm the relationships between variables. The results indicate that in auditing firms that are members of the Iranian Society of Certified Public Accountants, there is a positive and significant relationship between the three dimensions of philosophical mentality and objectivity of the auditor. But the biggest impact is on the comprehensiveness dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Auditor Objectivity
 • Philosophical Mindset
 • Comprehensiveness
 • Meditation
 • Flexibility
 1. اسمیت، فلیپجی(1391 ) ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی، ترجمه محمدرضا بهرنگی، تهران: انتشارات کمال تربیت.
 2. ایزی، رویا و تاسن، فاطمه،(1399)،بررسی نقش تعدیل گر محرک های اجتماعی و مالی بر رابطه بین خودکارآمدی مذاکره حسابرس با عینیت حسابرسی،نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای،گنبد کاووس

3.        بادپا، بهروز، پورحیدری، امید و خدامی پور ، احمد   (1398). ررسی اثر رهبری دگرگون‌ساز صاحبکار بر قضاوت حسابرس و نقش میانجی آشنایی با صاحبکار. پیشرفت های حسابداری، دوره  11،شماره 1، صص 29 تا 67.

 1. بزرگ اصل، موسی (1379). استقلال حسابرس در تئوری و عمل. ماهنامه حسابرس، شماره 6، صص 20 تا 25.
 2. بهار مقدم، مهدی؛ پورحیدری، امید؛ فتحی، زهرا. (۱۳۹۷)، بررسی تأثیر ابعاد ذهنیت فلسفی بر قضاوت حرفه ای، فصلنامه دانش حسابرسی، دوره ۱۸، شماره ۷۲، صص ۲۲-۵.
 3. جلالیان، نجمه و موروکی، سمیه (1395)، "بررسی ابعاد ذهنیت فلسفی و رابطه ان با میان خلاقیت کارکنان"، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، 1395
 4. خوش طینت، محسن و فدایی، حمیدرضا (1387). نظام حسابداری و گزارش‌گری مالی ایرلند. ماهنامه حسابدار، شماره 194، صص 43 تا 59.
 5. خواجوی، شکراله و میثم نوشادی (1391) نقش الگوهای رفتاری و مدل های تصمیم گیری در قضاوت حسابرسان. پژوهش حسابداری. شماره 5.123-135
 6. داوری، علی و رضازاده، آرش. (1393). مدل­سازی معادلات ساختاری با نرم­افزار PLS. تهران. انتشارات جهاد دانشگاهی.
 7. زکی، محمد علی (1377)بررسی ابعاد اجتماعی ذهنیت فلسفی مدیران. دانش مدیریت. شماره 42
 8. عباسیان فریدونی، محمد مهدی؛ رویایی، رمضانعلی؛ حساس یگانه، یحیی (1394)، " بررسی ابعاد ذهنیت فلسفی حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی، دوره 4، شماره 14، صص 52-43
 9.  فتحی، زهرا، بهارمقدم، مهدی و پورحیدری، امید(1400) بررسی تأثیر فشار بودجه زمانی بر رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی و قضاوت حرفه‌ای حسابرس: رویکرد معادلات ساختاری،فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی،دوره 18، شماره 69
 10. کده، مریم و سالاری، علی (1390). تاثیر ویژگی‌های کیفی قضاوت بر قضاوت حرفه‌ای حسابرسان. مجله حسابرس، شماره4، صص 45 تا 56.

 

 1. مهام، کیهان. (۱۳۸3)، تاثیر ویژگی های حسابرسی بر قضاوت حرفه ای، فصلنامه حسابدار رسمی، شماره 3، صص 43-46
 2. مشایخی فرد، سعید.  پورزمانی و آزیتا جهانشاد. زهرا (1398). نقش میانجی ذهنیت فلسفی حسابرس بر تأثیر اعتماد اجتماعی و هویت اجتماعی روی قضاوت حرفه ای حسابرس. دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری.دوره 4.شماره 7.صص 23-62

 

 1. منتی، وحید و زمان، الهه (1396). استقلال و بیطرفی حسابرسان. دوماهنامه حسابرسان داخلی. دوره 3، شماره 1، صص 65 تا 87.
 2. نیکخواه آزاد، علی و مجتهدزاده، ویدا (1378). بررسی حوزه های مسئولیت حسابرسان مستقل از دیدگاه استفاده‌کنندگان خدمات حسابرسی و حسابرسان مستقل. بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 26، صص 15 تا 19.
 3. Adili, M., Khodamipour, A., & Pourheidari, O. (2018). The effect of audit team norms on auditor objectivity. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 22(3), 1-8
 4. Amirtash,A-M, Abkar,A. and Mozaffari,A-A(2017), The Relationship Between Philosophic-Mindeness and Academic Performance of Physical Education Faculty Members. World Applied Sciencses Journal 15 (6): 885-889.
 5. Auditing Practices Board (APB). (2011). Integrity, objectivity and independence. Ethical standard1, 5-6
 6. Pierra, J. (٢٠٠٩). Investigations of enhanced relationship between philosophic mind of managers and their employees’ work performance in governmental organizations in Western Reserve University.PhD Dissertation University of Illinois at Urbana Champaign,8(5):254-272
 7. Svanberg, J., & Öhman, P. (2016). Does ethical culture in audit firms support auditor objectivity?. Accounting in Europe, 13(1), 65-79
 8. Svanberg, J., Öhman, P., & Neidermeyer, P. E. (2017). The relationship between transformational client leadership and auditor objectivity. Journal of Accounting, Auditing & Accountability Journal, 30(5), 1142-1159
 9. Svanberga, Jan, Peter Öhmanb, Presha E. Neidermeyer(2020), Auditor objectivity as a function of auditor negotiation self-efficacy beliefs, Advances in Accounting,11(3):1-11.