ارزشیابی کیفیت درونی برنامه درسی حسابداری مدیریت در ایران: از دیدگاه اساتید و دانشجویان این رشته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاردانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارزشیابی کیفیت درونی برنامه درسی رشته حسابداری مدیریت در ایران با استفاده از عناصر 9 گانه برنامه درسی در الگوی فرانسیس کلاین (1991) است. نمونه آماری این تحقیق شامل 300 نفر از دانشجویان از ترم سوم تا فارغ التحصیلان رشته حسابداری مدیریت است که به روش انتساب متناسب در نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند و46 نفر از مدرسین رشته حسابداری مدیریت که به روش هدفمند انتخاب شده‏اند. نتایج پژوهش نشان می‏دهد از دیدگاه اساتید، در برنامه درسی رشته حسابداری مدیریت عناصر هدف، فعالیت‏های یادگیری و گروه‏بندی در سطح نامطلوب؛ عناصر محتوا، راهبردهای تدریس، زمان، ارزشیابی و مواد و منابع آموزشی در سطح متوسط و عنصر مکان نیز در سطح مطلوب قرار دارد. از دید دانشجویان نیز عناصر گروه‏بندی، مواد و منابع آموزشی در سطح متوسط و مابقی عناصر در سطح مطلوب قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Internal Quality Evaluation of Management Accounting Curriculum in Iran: The perspective of students and Professors

نویسندگان [English]

 • zahra dianati 1
 • Marjan Babaei Bidhandi 2
 • Hossein Abbasian 3
1 Associate Professor of accounting, Faculty of financial sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 M.A Student of accounting, financial faculty of Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Educational Management, Faculty of management, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to evaluate the internal quality of management accounting curriculum in Iran using the nine elements of the curriculum in the Francis Klein Pattern (1991). The statistical sample of this research include 300 students of at least the third semester of management accounting who have been selected by proportional assignment in stratified sampling and 46 teachers of management accounting who have been selected purposefully. The results show that from the perspective of professors, curriculum objectives, learning activities and grouping are at an undesirable level; but the elements of content, teaching strategies, time, evaluation and educational materials and resources are at a moderate level and the element of place is at a desirable level. From the students' point of view, the elements of grouping and educational materials and resources are at the intermediate level and the rest of the elements are at the desired level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Internal Evaluation
 • Curriculum
 • Qualitative evaluation
 • Management accounting
 • بهشتیان، اشرف (1387). فاصله بین آموزش حسابداری مدیریت و کاربرد آن در محیط کار. مجله حسابدار، شماره 201، صص 43-40.
 • پیری، موسی؛ اسدیان، سیروس و درخشانی، سوران (1397)، ارزشیابی کیفیت برنامه درسی برنامه درسی رشته تربیت بدنی (فیزیولوژی ورزشی) دوره کارشناسی ارشد از دیدگاه دانشجویان، پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی، پیاپی ۲۷، صص ۷۷ -85.
 • جامعی، رضا (1397). بررسی تناسب محتوا و شیوه‏های آموزش حسابداری (کارشناسی ارشد) با مهارت‏های مورد نیاز بازار کار: از دیدگاه دانشجویان، اساتید دانشگاه و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران. فصلنامه تدریس پژوهی، سال ششم، شماره سوم، صص 16-1.
 • حجازی، رضوان و بذرافشان، آمنه (1392). بررسی تناسب محتوای متون حسابداری مدیریت با نیازهای روز با استفاده از متن کاوی متون حسابداری مدیریت. مطالعات حسابداری و حسابرسی، شماره چهارم، صص 97-78.
 • خسروی، رحمت اله؛ فتحی واجارگاه، کورش و آشتیانی، ملیحه (1391). آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻈﺮی در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ نظری. دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ - ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ، ﺳﺎل ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ - دوره ﺟﺪﻳﺪ، شماره 4، صص 18-1.
 • ذوالفقاری، زهرا (1395). ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته کارشناسی علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری اجتماعی از دید دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 94-95. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد.
 • رفیعی، افسانه و صفرزاده، محمدحسین (1390). بازطراحی آموزش حسابداری مدیریت. مجله حسابرس، شماره پنجاه و سوم، صص 98-90.
 • شبیری، سید محمد و شمسی پاپکیاده، سیده زهرا. (1394). ارزشیابی کیفیت درونی برنامة درسی رشته
 • کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دیدگاه استادان، دانشجویان و کارشناسان آموزشی دانشگاه پیام نور، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 3 (9)، صص 83-94.
 • شفیعی، ناهید (1386)، ارزیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاهی (مورد برنامه درسی آموزش بزرگسالان)، مطالعات برنامه درسی سال دوم تابستان 1386 شماره 5، صص 1-26.
 • صیف، محمد حسن؛ طالبی، سعید و مظلومیان، سعید (1398). اصول برنامه ریزی درسی (رشته علوم تربیتی). ناشر: دانشگاه پیام نور.
 • طهماسب زاده شیخلا، داود؛ حسین‏نیا، مهین؛ عظیمی آقبلاغ، فاطمه و سیدی نظرلو، سید طاهر. (1398). ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی براساس مدل کانو، مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، پیاپی28، صص۷۵ -۱۰۶
 • فتحی آذر، اسکندر؛ بدری گرگری، رحیم و قهرمانزاده کوچکی، فرحناز. (1391). 'ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی، مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 1 (1)، صص9-31.
 • فلاح، وحید؛ یوسفی، رضا؛ ضامنی، فرشیده و قنبری جلودار، جلال (1393). مطالعه تطبیقی برنامه درسی دکتری رشته مدیریت آموزشی ایران و مقایسه آن با دانشگاه‏های آمریکا و کانادا. تحقیقات مدیریت آموزشی، سال نوزدهم، شماره سوم، صص 207-185.
 • کمیلی، غلامرضا و رضایی، قربانعلی (1380). نحوه ارزشیابی دانشجویان توسط اعضای هیات علمی علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، سال چهارم، صص 53-49.
 • نوروش، ایرج (1382). بررسی فرایند تغییر برنامه درسی و پیشنهاد یک برنامه درسی نوسازی شده برای دوره کارشناسی رشته حسابداری. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، سال دهم، شماره سی و دوم، صص 42-21.
 • نحاس, کاظم, کرمی, غلامرضا, حجازی, رضوان, خواجوی, شکراله. (1399). بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)، بر یادگیری حسابداری، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 12 (45)، صص55-70.
 • نونهال نهر، علی اکبر و رحمتی قورلو، منوچهر (1390). ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن و ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ اﺟﺮاﺋﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪی ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی آن. ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم، شماره هشتم، صص 122-103.
 • Ahadiat, N. (2008). In Search of Practice-Based Topics for Management Accounting Education, management accounting quarterl, 9 (4), pp: 42-54.
 • Andiola, L., Masters, E., Norman, C. (2020). Integrating technology and data analytic skills into the accounting curriculum: Accounting department leaders’ experiences and insights, Journal of Accounting Education, PP: 1-18.
 • Ayeni, P. (2006). Curriculum development for Developing Countries. Department of Surveying University of Lago, PP: 227-234.
 • Ains worth, P. (2001). Changes in accounting curricula: discussion and design, Accounting Education, 10 (3), pp: 279–297.
 • Chickering, A., & Gamson, Z. (1991). Appendix A: Seven principles for good practice in undergraduate education. New directions for teaching and learning, 1991 (47), PP: 63-69. DOI: 1002/10/tl.37219914708
 • Ghonoodi, A., & Salimi, L. (2011). The study of elements of curriculum in smart schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 28. PP: 68 – 71.
 • Howard, A., Warwick, J. (2014). Exploring the curriculum gap: Some thoughts on management accounting education and curriculum design. MSOR Connections, Vol 13, Issue 2, PP: 51-60.
 • Johnson, H. T., & Kaplan, R. S. (1986). Relevance lost: The rise and fall of management accounting. Boston: Harvard Business School Press.

 

 • Lola, O., ThankGod, O., & Philip, A. (2017). Management accounting curriculum and contemporary business environment: A study of selected tertiary institutions in Nigeria. International Journal of Economics, Commerce and Management, 7 (7), PP: 421-429.
 • Mei Tan, L., B. Fowler, M., & Hawkes, L. (2004). Management accounting curricula: striking a balance between the views of educators and practitioners, Accounting Education 13 (1), pp: 51–67
 • White, J. (1971). The Concept of Curriculum Evaluation, Journal of Curriculum Studies, 3 (2), PP: 101-112.
 • Wong, S., Koh, L. (2020). A review of the active learning curriculum in Management Accounting using the Felder and Soloman’s Index of Learning Styles (ILS). Institutional knowledge at Singapore Management University.
 • Yang, L. H., Zhang, C., & Liang, X. T. (2018). Research on Reform and Innovation of Accounting Manual Training. Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR), volume 60, PP: 338-342.
 • Zohrabi, (2008). Researching into Curriculum Components. Pan-Pacific Association of Applied Linguistics, 12 (2), PP: 49-69.